Page 890 - NEIC_FINAL REPORT
P. 890

  7 - 96
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
ส่วนที่ 1 การกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance) 3. โครงสร้างของการกํากับดูแลข้อมูลในภายศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ศูนย์ฯ จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ซึ่งในระยะแรก อาจพิจารณาให้ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งทําหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง อธิบดี ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้อํานวยการศูนย์ต่าง ๆ ในกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงฯ และ/หรือผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ/หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นฝ่ายเลขานุการ ทําหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ตัดสินใจนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลข้อมูลของศูนย์ฯ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหา จัดเก็บ การใช้ การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลแก่ภายนอกการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลได้ ในขณะที่มีการสนับสนุนให้ข้อมูล ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศูนย์ฯ ควรจะมีการจัดตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล ให้ทําหน้าที่บูรณาการ การกํากับดูแลข้อมูล (Data Administrators Board) ทําหน้าที่ ทบทวน ปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะ ในเรื่องนโยบาย ทิศทาง หรือมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลภายในกระทรวงพลังงาน ประเมิน ความเสี่ยงด้านข้อมูล สื่อสารผลักดันการใช้แนวปฏิบัติทางด้านข้อมูลภายในกระทรวง ติดตามสถานะของการ กํากับดูแลข้อมูลของกระทรวง และรายงานผลต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ โดยคณะกรรมการ บริหารจัดการข้อมูล อาจประกอบไปด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ตัวแทนผู้บริหาร ด้านข้อมูลของแต่ละกรม/กองต่าง ๆ และมีตัวแทนผู้บริหารด้านข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
ศูนย์ฯ ต้องมีกรอบและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลข้อมูลที่ชัดเจน ตั้งแต่ การสร้าง การประมวลผล การจัดเก็บ การใช้ การจัดการเมื่อพ้นระยะใช้งาน เพื่อให้เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล และ/หรือผู้ใช้ข้อมูล สามารถดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยขอบเขตข้อมูลที่อยู่ภายใต้กรอบ ของนโยบาย ได้แก่ ข้อมูลด้านพลังงานทั้งหมดที่อยู่ภายในศูนย์ฯ โดยลักษณะข้อมูลเป็นทั้งกลุ่มตัวเลข ข้อความ หรือสิ่งใด ๆ ที่สื่อความหมายโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ ในทุกรูปแบบ ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ กระดาษ หรือรูปแบบอ่ืนใดก็ตาม
4. บทบาทหน้าที่
4.1 เจ้าของข้อมูล (Data Owner/Steward) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่เก็บข้อมูลขึ้นมาใหม่หรือ รับข้อมูลจากผู้อื่น ซึ่งจะเป็นผู้กําหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุดข้อมูล รวมถึงการจัดทํา ทะเบียนข้อมูล การกําหนดชั้นความลับข้อมูล และการกําหนดแนวทางในการดูแลรักษาคุณภาพข้อมูล กําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ และพิจารณาอนุญาตการใช้ข้อมูลแก่ผู้อื่นหากมีการขอใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูลควรมีการทบทวนด้วยว่าข้อมูลนั้น ๆ ยังสามารถใช้ฐานดั้งเดิม ในการจัดเก็บและประมวลผล
7.2-5
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   888   889   890   891   892