Page 872 - NEIC_FINAL REPORT
P. 872

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
3) การกําหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปเช่นการตั้งชื่อคุณภาพข้อมูลการ โอนย้ายข้อมูล กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล การเก็บข้อมูลถาวร
4) การบริหารจัดการคน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการแรงต้าน การสื่อสารที่ชัดเจน การสร้างความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อันจะช่วยให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงได้ดี
ทั้งนี้กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ใช้สําหรับกํากับดูแลการดําเนินการใด ๆ ต่อข้อมูลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อให้การดําเนินงาน ในกระบวนการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน และการปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูล โดยจะได้อธิบายต่อไป ในหัวข้ออื่น
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติเพื่อ สร้างมาตรการปกป้องระบบคอมพิวเตอร์และโครงข่ายไอทีของโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางสารสนเทศ กําหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและมีแนวทางปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยกําหนดให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญทางสารสนเทศต้องมี กลไกหรือขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศของตน และหากมีภัยคุกคามก็ต้องดําเนินการป้องกันและ ลดความเสี่ยง ตลอดจนแจ้งเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมีการแบ่งภัยคุกคามออกเป็น 3 ระดับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต
ทั้งนี้สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริก (NIST) มีการกําหนดกรอบการรักษา
  ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity framework) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรฐาน แนวทาง และแนวปฏิบัติ
 7 - 78
7.1-78
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   870   871   872   873   874