Page 707 - NEIC_FINAL REPORT
P. 707

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ แผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
ต่าง ๆ และสามารถเจาะ (Drill-Down) ลงไปดูรายละเอียดของข้อมูลได้ โดยแผงหน้าปัดข้อมูลจะแสดงภาพรวมของ
ข้อมูลทั้งหมด จากข้อมูลหลาย ๆ รูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลดังกล่าว ต่าง ๆ และสามารถเจาะ (Drill-Down) ลงไปดูรายละเอียดของข้อมูลได้ โดยแผงหน้าปัดข้อมูลจะแสดงภาพรวมของ
และ เมื่อผู้ใช้สนใจข้อมูลใด ก็จะสามารถลงไปดูรายงานของข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงจะมีความละเอียด และ สามารถ ข้อมูลทั้งหมด จากข้อมูลหลาย ๆ รูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเห็นภาพรวมของข้อมูลดังกล่าว
ปรับแต่งได้ เช่นเลือกแสดงข้อมูลบางตัว (Filtering) หรือเปลี่ยนช่วงเวลาในการดูข้อมูลได้
และ เมื่อผู้ใช้สนใจข้อมูลใด ก็จะสามารถลงไปดูรายงานของข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงจะมีความละเอียด และ สามารถ
รูปที่ 5.4-5 Dashboard ระบบสาธิตแสดงห่วงโซ่อุปทานของน้ํามันเชื้อเพลิง
รูปที่ 5.4-5 แสดงแผงหน้าปัดข้อมูลหลักของระบบต้นแบบสาธิต ซึ่งแสดงห่วงโซ่อุปทานของน้ํามันในประเทศ
ทั้งตั้งแต่สัดส่วนปริมาณการนําเข้าน้ํามันดิบ และ น้ํามันสําเร็จรูปจากต่างประเทศ และ การผลิตน้ํามันในประเทศ รูปที่ 5.4-5 แสดงแผงหน้าปัดข้อมูลหลักของระบบต้นแบบสาธิต ซึ่งแสดงห่วงโซ่อุปทานของน้ํามันในประเทศ
ไปจนถึงราคาขายน้ํามันสําเร็จรูป ณ สถานบริการน้ํามันเอกชน ซ่ึงผู้บริหารระดับสูง จะสามารถใช้แผงหน้าปัดนี้เพ่ือ ทั้งตั้งแต่สัดส่วนปริมาณการนําเข้าน้ํามันดิบ และ น้ํามันสําเร็จรูปจากต่างประเทศ และ การผลิตน้ํามันในประเทศ
ตรวจสอบสถานะของการจัดการน้ํามันในประเทศได้อย่างรวดเร็ว
ไปจนถึงราคาขายน้ํามันสําเร็จรูป ณ สถานบริการน้ํามันเอกชน ซ่ึงผู้บริหารระดับสูง จะสามารถใช้แผงหน้าปัดนี้เพื่อ
ตรวจสอบสถานะของการจัดการน้ํามันในประเทศได้อย่างรวดเร็ว
5.4-10 5.4-10
5 - 103
ปรับแต่งได้ เช่นเลือกแสดงข้อมูลบางตัว (Filtering) หรือเปลี่ยนช่วงเวลาในการดูข้อมูลได้
 รูปิที่่ 5.4-5 Dashboard ระบบสาธิตแสดงหิวงโซอ่ปิที่านข้องนําามูันเช่อเพลิง
รูปท่ี 5.4-5 Dashboard ระบบสาธิตแสดงห่วงโซ่อุปทานของน้ํามันเช้ือเพลิง
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์   705   706   707   708   709