Page 709 - NEIC_FINAL REPORT
P. 709

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
รูปิที่่ 5.4-8 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานคา การตลาดนาํา มูันเช่อเพลิง
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
   รูปที่ 5.4-8 Dashboard ระบบสาธิตแสดงรายงานค่าการตลาดน้ํามันเชื้อเพลิง
 รูปิที่่ 5.4-9 Dashboard ระบบสาธิตแสดงต้นที่น่ การข้นสง พลังงาน
  รูปที่ 5.4-9 Dashboard ระบบสาธิตแสดงต้นทุนการขนส่งพลังงาน 5.4-12
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 105
    707   708   709   710   711