Page 706 - NEIC_FINAL REPORT
P. 706

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
รายงานฉบับสมบูรณ์ บูรณ์
  5 - 102
ในระบบต้นแบบสาธิตนี้ ได้แสดงการนําข้อมูลไปใช้ในสองลักษณะ กล่าวคือ การแสดงมโนทัศน์ข้อมูล ประจําวันอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint
(Data Visualization) โดยใช้โปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ี สนพ. มีการใช้อยู่แล้ว และการผลิตรายงาน สําหรับการแสดงมโนทัศน์ข้อมูลนั้น จะทําผ่านการดึงข้อมูลจากคลังข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันไปสร้าง
ประจําวันอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นแผงหน้าปัดข้อมูล (Data Dashboard) และรายงาน (Worksheet) ที่ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลปัจจุบันในลักษณะ
สําหรับการแสดงมโนทัศน์ข้อมูลนั้น จะทําผ่านการดึงข้อมูลจากคลังข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันไปสร้าง 5.4-9
เป็นแผงหน้าปัดข้อมูล (Data Dashboard) และรายงาน (Worksheet) ที่ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลปัจจุบันในลักษณะ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
รูปิที่่ 5.4-4 ระบแบผกนาพรลตังงราวนขจัอสงอปรบะเกทาศรไทที่ยําางานภัายใน Hadoop Cluster
รายงานฉบับสม
รูปที่ 5.4-4 ระบบการตรวจสอบการทํางานภายใน Hadoop Cluster รูปที่ 5.4-4 ระบบการตรวจสอบการทํางานภายใน Hadoop Cluster
รูปที่ 5.4-4 แสดงระบบการตรวจสอบการทํางาน (Operational Monitor) ของ Hadoop Cluster ซ่ึง กําลังประมวลผลข้อมูลอยู่เมื่อ Hadoop Cluster ทําการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะทําการส่งข้อมูลที่ประมวลผล
รูปที่ 5.4-4 แสดงระบบการตรวจสอบการทํางาน (Operational Monitor) ของ Hadoop Cluster ซ่ึง เสร็จแล้ว ไปไว้ยังคลังข้อมูล (Data Mart) โดยจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ผ่านการจัดทํา Data Catalogue
กําลังประมวลผลข้อมูลอยู่เมื่อ Hadoop Cluster ทําการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะทําการส่งข้อมูลที่ประมวลผล ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่นําข้อมูลไปใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความชัดเจน โดยข้อมูลท้ังหมด จะอยู่ในรูปของ
เสร็จแล้ว ไปไว้ยังคลังข้อมูล (Data Mart) โดยจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ผ่านการจัดทํา Data Catalogue ข้อมูลตามลําดับเวลา (Time Series) เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงการวิเคราะห์
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ท่ีนําข้อมูลไปใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความชัดเจน โดยข้อมูลทั้งหมด จะอยู่ในรูปของ ข้อมูลเชิงเวลาได้ เช่น การหาแนวโน้มการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาน้ํามัน เป็นต้น
ข้อมูลตามลําดับเวลา (Time Series) เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเวลาได้ เช่น การหาแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาน้ํามัน เป็นต้น
5.4.6 การนําข้อมูลไปใช้งาน (Data Usage)
ในระบบต้นแบบสาธิตนี้ ได้แสดงการนําข้อมูลไปใช้ในสองลักษณะ กล่าวคือ การแสดงมโนทัศน์ข้อมูล
5.4.6 การนําข้อมูลไปใช้งาน (Data Usage)
(Data Visualization) โดยใช้โปรแกรม Tableau ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ สนพ. มีการใช้อยู่แล้ว และการผลิตรายงาน
 โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
5.4-9

   704   705   706   707   708