Page 700 - NEIC_FINAL REPORT
P. 700

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ แผนพลังงานของประเทศไทย
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย 5.4.3 ภาพรวมระบบต้นแบบสาธิต
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
 ร5ูปิ.4ที่.3่ 5.4-ภ1าพโครรวงมสระ้าบงบข้อตง้นรแะบบสตา้นธแิตบบสาธิต
รูปที่ 5.4-1 โครงสร้างของระบบต้นแบบสาธิต ่
 5 - 96
รูปที 5.4-1 โครงสร้างของระบบต้นแบบสาธิต
รูปที่ 5.4-1 แสดงโครงสร้างของระบบต้นแบบสาธิต โดยระบบดังกล่าวถูกติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลของ สนพ.
และทํางานร่วมกับระบบฐานข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. โดยตัวระบบแบ่งการทํางานออกเป็นสามส่วน คือ 1) ส่วนของ รูปที่ 5.4-1 แสดงโครงสร้างของระบบต้นแบบสาธิต โดยระบบดังกล่าวถูกติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลของ สนพ.
ข้อมูลเข้า หรือ Data Acquisition 2) ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Management System 3) การนําเข้า และทํางานร่วมกับระบบฐานข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. โดยตัวระบบแบ่งการทํางานออกเป็นสามส่วน คือ 1) ส่วนของ
มูลไปใช้งาน เช่น โดยการแสดงผลทางทัศนภาพ (Visualization) หรือการสร้างรายงานรายวันอัตโนมัติ (Automatic ข้อมูลเข้า หรือ Data Acquisition 2) ระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Management System 3) การนําเข้า
Daily Report) เป็นต้น ซึ่งทั้งสามส่วน เป็นการสาธิตการนําเอาระบบการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วย มูลไปใช้งาน เช่น โดยการแสดงผลทางทัศนภาพ (Visualization) หรือการสร้างรายงานรายวันอัตโนมัติ (Automatic
ในการจัดการข้อมูลพลังงานของประเทศ
Daily Report) เป็นต้น ซึ่งทั้งสามส่วน เป็นการสาธิตการนําเอาระบบการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วย
ในการออกแบบระบบต้นแบบสาธิตนี้ มุ่งเน้นการออกแบบระบบให้ทํางานแบบอัตโนมัติทั้งระบบ กล่าวคือ ในการจัดการข้อมูลพลังงานของประเทศ
ในทุกขั้นตอนของการทํางาน จะสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเข้ามาสั่งงาน โดย ในการออกแบบระบบต้นแบบสาธิตน้ี มุ่งเน้นการออกแบบระบบให้ทํางานแบบอัตโนมัติทั้งระบบ กล่าวคือ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกดึงเข้าสู่ระบบทุกวันในช่วงกลางคืน หรือในช่วงเวลาที่กําหนด แล้วจะถูก ในทุกขั้นตอนของการทํางาน จะสามารถทํางานได้โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบเข้ามาสั่งงาน โดย
ประมวลผลด้วยระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมใช้ ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จะถูกดึงเข้าสู่ระบบทุกวันในช่วงกลางคืน หรือในช่วงเวลาที่กําหนด แล้วจะถูก
งานท่ีระบบคลังข้อมูล (Data Mart) ก่อนเวลาเริ่มทํางานในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล สามารถดึง ประมวลผลด้วยระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลพร้อมใช้
ข้อมูลจากคลังข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ในระดับต่าง ๆ ได้ทันที โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย งานท่ีระบบคลังข้อมูล (Data Mart) ก่อนเวลาเริ่มทํางานในแต่ละวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล สามารถดึง
นอกจากจะสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์แล้ว ยังสามารถนําข้อมูลไปผลิตรายงานประจําวันแบบ ข้อมูลจากคลังข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ในระดับต่าง ๆ ได้ทันที โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย
นอกจากจะสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์แล้ว ยังสามารถนําข้อมูลไปผลิตรายงานประจําวันแบบ 5.4-3
5.4-3
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   698   699   700   701   702