Page 649 - NEIC_FINAL REPORT
P. 649

   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 45
รูปิที่่ 5.3-5 โครงสร้างข้้อมููลการใช้พลังงาน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 5.3-5 โครงสร้างข้อมูลการใช้พลังงาน 5.3-13
   647   648   649   650   651