Page 651 - NEIC_FINAL REPORT
P. 651

   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 47
รูปิที่่ 5.3-7 โครงสร้างข้้อมููลพลังงานที่ดแที่น
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 5.3-7 โครงสร้างข้อมูลพลังงานทดแทน
5.3-15   649   650   651   652   653