Page 647 - NEIC_FINAL REPORT
P. 647

   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 43
รูปิที่่ 5.3-3 โครงสร้างข้้อมููลการผลิตพลังงาน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 5.3-3 โครงสร้างข้อมูลการผลิตพลังงาน
5.3-11   645   646   647   648   649