Page 611 - NEIC_FINAL REPORT
P. 611

    โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ตาราง 5.1-4 ข้อมูลกลุ่มพลังงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จัดเก็บในอนาคต
รายงานฉบับสมบูรณ์
 โครงการศึกษาการจัด
Data Catalog สารสนเทศพลังงานแห่
(ชุดข้อมูล) ในการขับเคล่ือนแผน
  ทําแผนยุทธศาสตร์แ
งชาติเพื่อรองรับการ หมวดย่อย
ลังงานของประเทศไ
 ะออกแบบการพัฒน แหล่งข้อมลู
ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (ที่มาของ
ทย ข้อมูล)
  ข้อมูลท่ี
าศูนย์ จัดเก็บ
(Big Data) แล้ว
ใน ปัจจุบนั
 ข้อมูลที่ต้องการ จัดเก็บ ร
เพิ่มในอนาคต
  Priority (ระดับความ จําเป็น
ายงานฉบับสมบูร ในการจัดเก็บ)
 -ราจคําานขวานยคปลังีกนน้ํา้ํามมนั นั ,LLPPGG,NNGGVVแยกราย จังหวัด
- ขนาดของถังเก็บน้ํามนั ,LPG,NGV
   Sรtาoคcาk
 ธพ.
   fuel,fรuาeยlอ,ําเภอ / pรrาoคvาiขnาcยeป/ลีก จํานวน
   การใช้รายจังหวัด / GPP แยกรายคลัง
- จํานวนท่าเรือขนส่งน้ํามนั ,LPG,NGV ่ืัั
  เศรษฐกิจ และสังคม
 สนพ. / สศช.
  province และขนาด
  แยกรายทาเรอรายจงหวดและขนาด การใช้รายจังหวัด / ประชากรราย
ของท่าเรือ จังหวัด
   เศรษฐกิจ และสังคม
 สนพ. / ปค.
   province
   - จํานวนรถบรรทุกน้ํามัน,LPG,NGV ข้อมูลผู้ประกอบการ
แยก รายจังหวัดรายผู้ค้า
- จํานวนเรือบรรทกน้ํามัน,LPG,NGV
 Stock ผู้ประกอบการ
  ธพ. ธพ./อ่ืนๆ
  fuel, province, รายผคู้้า
company / จํานวน
  ุ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านน้ํามนัและก๊าซ บุคลากร ธพ./อื่นๆ แยกรายจังหวัดรายผู้ค้า
รายบุคคล และขนาด
/ ปริมาณ province, fuel, sector / ปริมาณ, มูลค่า
-ข้อรถมไูลฟกขานรวสิจ่งัยนแ้ําลมะันค,LวPาGม,รNู้ GV
สํารองตามกฎหมาย ข้อมูลมติ ผลการประชุม
LPG และ NGV ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ LPG
อัตราค่าขนส่งน้ํามันและ LPG
ล
พ ณ์
   การศึกษา
Stock กฎหมาย
การใช้ ข้อมูลสถานีบริการน้ํามัน การใช้
ธพ. / อ่ืน ๆ
ธพ.    fuel,
รายโครงการ
  ธพ. / อื่น ๆ ธพ.
รายเร่ือง company,คลัง
   Consumption by province
การใช้ ราคา
ธพ. รายละเอียด สถานีบริการ
ธพ. รายละเอียด โรงบรรจุ
ธพ. fuel, รายอําเภอ / อ ตั ร า
ค่าขนส่ง
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5.1-6
5 -7
    609   610   611   612   613