Page 610 - NEIC_FINAL REPORT
P. 610

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 ตตาราารงาง55.1.1-4-4ข้ข้อ้อมูมูลูลกล่มูุ่มพลังังงานผลิติตภัภัณัณฑฑ์์ป์ปิิโิโตรเลีย่มมูทที่่ีจ่จััดัดเกเก็บ็บในในอนอานคาตคต
       Data Catalog (ชุดข้อมูล)
หมวดย่อย
แหล่งข้อมลู (ที่มาของ ข้อมูล)
ข้อมูลที่ จัดเก็บ แล้ว ใน ปัจจุบนั
ข้อมูลที่ต้องการ จัดเก็บ เพิ่มในอนาคต
Priority (ระดับความ จําเป็น ในการจัดเก็บ)
   - จํานวนคลังน้ํามนั ,LPG,NGV แยกราย จังหวัด
- ขนาดของถังเก็บน้ํามนั ,LPG,NGV แยกรายคลัง
- จํานวนท่าเรือขนส่งน้ํามนั ,LPG,NGV แยกรายท่าเรือรายจังหวัดและขนาด ของท่าเรือ
    Stock
ธพ.
fuel, province / จํานวน และขนาด
   - จํานวนรถบรรทุกน้ํามัน,LPG,NGV แยก รายจังหวัดรายผู้ค้า
- จํานวนเรือบรรทุกน้ํามัน,LPG,NGV แยกรายจังหวัดรายผู้ค้า
- รถไฟขนส่งน้ํามัน,LPG,NGV
    Stock
ธพ.
fuel, province, company
/ จํานวน และขนาด
       สํารองตามกฎหมาย
Stock
ธพ.
fuel, company,คลัง / ปริมาณ
       Consumption by province
การใช้
ธพ.
province, fuel, sector / ปริมาณ, มูลค่า
   ข้อมูลสถานีบริการน้ํามัน LPG และ NGV
    การใช้
ธพ.
รายละเอียด สถานีบริการ
   ข้อมูลโรงบรรจุก๊าซ LPG การใช้
ธพ. รายละเอียด โรงบรรจุ
5.1-6
 อัตราค่าขนส่งน้ํามันและ LPG
   ราคา
 ธพ.
   fuel, รายอําเภอ / อัตรา ค่าขนส่ง
   5 -6
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   608   609   610   611   612