Page 609 - NEIC_FINAL REPORT
P. 609

ข้อมูลระบบจัดส่ง ข้อมูลผู้ประกอบการ ข้อมูลผู้เชียวชาญด้าน NG ข้อมูลการวิจัยและความรู้ ข้อมูลมติ ผลการประชุม
จัดส่ง ผู้ประกอบการ บุคลากร การศึกษา กฎหมาย
สกพ. / ปตท. สกพ. / ปตท. สกพ. / ปตท. สกพ. / ปตท. สกพ. / ปตท.
รายสถานี รายผคู้้า รายบุคคล รายโครงการ รายเร่ือง
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 Data Catalog (ชุดข้อมูล)
 หมวดย่อย
  แหล่งข้อมลู (ที่มาของ ข้อมูล)
 ข้อมูลที่ จัดเก็บแล้ว ในปัจจุบนั
 ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ เพิ่มในอนาคต
  Priority (ระดับความ จําเป็น ในการ จัดเก็บ)
 การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด
  เศรษฐกิจ และสังคม
  สนพ. / ปค.
   province
                  5.1-5
5 -5
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์   607   608   609   610   611