Page 588 - NEIC_FINAL REPORT
P. 588

โดยภาพัรวมูข้องการออกแบบกระบวนการทั้ําางานภาพัรวมูข้องBusinessWorkflowsทั้แ้ สำดงความูสำอดคลอ้ งกบั การออกแบบ สำถาป็ัตยกรรมูองค์กรดังกลาวโดยนําาเสำนอความูเก้ยวข้้องดังรูป็ด้านลา งในด้านตา ง ๆ ดังน้
ในหััวข้้อน้ ทั้ป็้ รึกษาจัดทั้าํา การออกแบบ Logical Model ในด้านกระบวนการไหัลทั้างธุรกิจทั้ัง 3 ระยะ เพั้อใหั้ทั้ราบ ข้นั ตอนและกาํา หันดผรู้ บั ผดิ ช้อบสำาํา หัรบั การทั้าํา งานในศึนู ยฯ์ อก้ ทั้งั เตรย้ มูพัรอ้ มูสำาํา หัรบั การแช้รข้์ อ้ มูลู ภายในและภายนอกศึนู ยฯ์ โดยทั้้ป็รึกษาได้สำร้างแบบจําาลองกระบวนการธุรกิจใหั้สำอดคล้องกับกระบวนการไหัลข้องข้้อมููลทั้งั 3ระยะดังทั้ไ้ด้ออกแบบไป็ ในหัวข้้อที่่ 4.3.3.2 – 4.3.3.4
การออกแบบแบบจําาลองกระบวนการธุรกิจป็ระกอบด้วย ผู้รับผิดช้อบทั้ัง 4 ทั้้มูได้แก
• Information Systems Team
• Enterprise Data Strategy Team
• Data Operations Management Team
• Business and Data Analytics Team
ซึ่ึงแตละทั้้มูจะมูบ้ ทั้บาทั้หัน้าทั้ด้ ังกระบวนการธุรกิจทั้้จะแยกเป็็น2ป็ระเภทั้คอ้ กระบวนการธุรกิจหัลักตามูระยะทั้้1-3 และกระบวนการธุรกิจยอ ยซึ่ึงใช้้เสำรมูิ และทั้ําางานรวมูกันกับกระบวนการหัลัก ดังน้
4.3.4.7.1 การออกแบบผู้ังการไหลกระบวนำการธุรกิจหลักข้องศูนำย์สารสนำเที่ศพัลังงานำแห่งชาติ ในระยะทั้้ 1 อ้างอิงจากรูปัที่่ 4.3-23 ด้านลาง มูก้ ระบวนการธุรกิจข้องศึูนย์ฯ มู้ดังน้
 4 - 60
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   586   587   588   589   590