Page 590 - NEIC_FINAL REPORT
P. 590

4 - 62
และข้อมูลแวดล้อมที่เกี่ยวกับความต้องการที่จะการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลเข้าใน Profiling Database 4.3-58
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
รูป็ทั้้ 4.3-24 กระบวนการทั้าํา งานข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ ระยะทั้้ 1
 รูปที่ 4.3-23 กระบวนการทํางานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะท่ี 1
พัิจารณ์า New Data Set: กระบวนการทั้ําางานข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในระยะทั้้ 1 จะเริมูจาก data
operation management team จะพัิจารณาวามู้ข้้อมููลใหัมูทั้ไ้ ด้รับเพัิมูเติมูจากหันว ยงานต้นทั้าง ทั้ข้้ อข้้อมููลหัร้อไมู ในกรณ้ทั้้
พิจารณา New Data Set: กระบวนการทํางานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในระยะที่ 1 จะเริ่ม มู้ข้้อมููลใหัมูจะต้องพัิจารณาการจัดทั้าํา Data Glossary และ Metadata ทั้จ้ ะอธิบายถัดไป็ในหััวข้้อเร้อง Managing New Data
จาก data operation management team จะพิจารณาว่ามีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นทาง
Set รูปัที่่ 4.3-31
ที่ขอข้อมูลหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อมูลใหม่จะต้องพิจารณาการจัดทํา Data Glossary และ Metadata ที่จะอธิบาย
Processing Data: หัลงั จากนนั ข้อ้ มูลู เหัลา นนั จะตอ้ งทั้ําาการป็รบั รป็ู แบบ หัรอ้ การพัมูิ พัเ์ ข้า้ สำไู ฟลแ์ บบ Manual ในกรณ้ ถัดไปในหัวข้อเร่ือง Managing New Data Set รูปท่ี 4.3-30
ทั้้ข้้อมููลทั้ไ้ ด้รับอยูในรูป็แบบทั้้ไมูสำามูารถนําาเข้้าสำูระบบฐานข้้อมููลได้โดยตรง
Processing Data: หลังจากนั้น ข้อมูลเหล่านั้นจะต้องทําการปรับรูปแบบ หรือการพิมพ์เข้าสู่ไฟล์แบบ Uploading Data: ในเร้องการจัดเก็บข้้อมููล data operation management team จะต้องตรวจสำอบวาข้้อมููลทั้้จะ
Manual ในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถนําเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้โดยตรง
นําาเข้้าระบบนันมู้ฐานข้้อมููลรองรับหัรอ้ ไมูถ้ามู้จะทั้ําาการUploadเข้้าสำูระบบฐานข้้อมููลหัร้อถ้าไมูมู้จะเก็บข้้อมููลทั้เ้ป็็นรูป็แบบ ไฟล์ลงทั้ะเลสำาบข้้อมููล (Data Lake)
Uploading Data: ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล data operation management team จะต้องตรวจสอบว่า Data quality check: ซึ่อฟต์แวร์ทั้้บริหัารจัดการโดย information system team จะตรวจสำอบความูถูกต้อง
ข้อมูลที่จะนําเข้าระบบนั้นมีฐานข้อมูลรองรับหรือไม่ ถ้ามี จะทําการ Upload เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล หรือถ้าไม่มีจะ
ความูสำอดคล้อง และความูครบถ้วนข้องข้้อมููล และจะนําาข้้อมููลทั้้ได้รับเข้้าสำู Staging Database และข้้อมููลแวดล้อมูทั้้เก้ยวกับ
เก็บข้อมูลที่เป็นรูปแบบไฟล์ลงทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)
ความูต้องการทั้้จะการแก้ไข้หัร้อเพัิมูเติมูข้้อมููลเข้้าใน Profiling Database (ข้้อมููลทั้้นําาเข้้า Staging Database จะยังไมูได้รับ
Data quality check: ซอฟต์แวร์ที่บริหารจัดการโดย information system team จะตรวจสอบ การยน้ ยนั การแกไ้ ข้ หัรอ้ บางสำว นทั้ซึ่้ อฟตแ์ วรไ์ มูสำ ามูารถแกไ้ ข้ไดจ้ ะตอ้ งใหั้ data operation management team และ business
ความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วนของข้อมูล และจะนําข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ Staging Database
and data analytic team ทั้ําาการตรวจสำอบแก้ไข้อ้กรอบหันึง)
 


   588   589   590   591   592