Page 587 - NEIC_FINAL REPORT
P. 587

  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 59
บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รูป็ทั้้4.3-22 สำถาป็ัตยกรรมูกรรมูองค์กร
โดย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
26
รูปท่ี 16 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันและอนาคต

   585   586   587   588   589