Page 582 - NEIC_FINAL REPORT
P. 582

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รูป็ทั้้ 4.3-20 ตารางทั้เ้ ก้ยวข้้องกับการจัดทั้ําาราคาป็ิโตรเล้ยมู
รายงานฉบับสมบูรณ์
 จากรูปัที่่4.3-20ฐานข้้อมููลและตารางทั้เ้ก้ยวข้้องกับราคาป็ิโตรเล้ยมูป็ระกอบด้วยฐานข้้อมููลจาํานวน2ฐานคอ้ EPPOPPD รูปที่ 4.3-19 ตารางท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําราคาปิโตรเลียม
ซึ่ึงมู้จําานวนตาราง 7 ตารางและ EPPOROP ซึ่ึงมู้จําานวนตาราง 2 ตาราง โดยแสำดงรายละเอ้ยดตารางทั้้สำําาคัญ่เก้ยวข้้อมู้ดังน้
คือ EPPOPPD ซึ่งมีจํานวนตาราง 7 ตารางและ EPPOROP ซึ่งมีจํานวนตาราง 2 ตาราง โดยแสดงรายละเอียดตาราง ท่ีสําคัญเกี่ยวข้อมีดังน้ี (ตาราง 4.3-3- ตาราง 4.3-7) ส่วนตารางที่เหลือสามารถอ้างอิงภาคผนวก ง
4.3-50
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
จากรูปที่ 4.3-19 ฐานข้อมูลและตารางท่ีเกี่ยวข้องกับราคาปิโตรเลียมประกอบด้วย ฐานข้อมูลจํานวน 2 ฐาน (ตาราง 4.3-3- ตาราง 4.3-7) สำวนตารางทั้้เหัล้อสำามูารถอ้างอิงภาคผนวก ง
 4 - 54

   580   581   582   583   584