Page 580 - NEIC_FINAL REPORT
P. 580

 4 - 52
การตรวจสำอบและยน้ ยนั โดยผรู้ บั ผดิ ช้อบ กอ นทั้จ้ ะนําาเข้า้ สำรู ะบบฐานข้อ้ มูลู Final โดยซึ่อฟตแ์ วรทั้์ น้ ําามูาใช้ค้ วรจะตอ้ งมู้ Feature การแจง้ เตอ้ น และรอรบั การยน้ ยนั โดยผรู้ บั ผดิ ช้อบดว้ ย กอ นทั้ข้้ อ้ มูลู จะพัรอ้ มูใช้ง้ าน (เหัมูอ้ นกนั กบั ระยะทั้้ 2) เพัอ้ ทั้จ้ ะทั้ําาใหัก้ าร วิเคราะหั์ข้้อมููลใหั้มู้ป็ระสำิทั้ธิภาพั ข้้อมููลทั้้จัดเก็บในฐานข้้อมููลและทั้ะเลสำาบข้้อมููล (Data Lake) ข้องศึูนย์ฯ จะต้องมู้การจัดทั้ําา Business Glossary เพัิมูเติมูโดยละเอ้ยด
3. Transform
a. ระบบงานในระยะทั้้ 3
i. นําาข้้อมููลจากทั้ะเลสำาบข้้อมููล(DataLake)โดยใช้้เทั้คนิคการทั้าํา ETLหัร้อELTเพั้อข้ยายความูสำามูารถข้อง การออกรายงานป็ระจาํา และรายงานแบบOn-demand
ii. ป็รบั ป็รงุ หัรอ้ ป็รบั แตง คา ข้องเครอ้ งมูอ้ ทั้ใ้ ช้ร้ ว มูกบั ทั้ะเลสำาบข้อ้ มูลู (Data Lake) สำาํา หัรบั การทั้าํา Visualization เช้น Tableau หัรอ้ PowerBI เป็น็ ตน้ เพัอ้ ใหัผ้ ใู้ ช้สำ้ ามูารถป็รบั แตง หัรอ้ การสำรา้ งรายงานไดด้ ว้ ยตนเอง โดยไมูต อ้ งอาศึยั นกั พัฒั นา
ระบบ
iii. พัฒั นา Use Case ใหัมู ๆ จากข้อ้ มูลู ทั้มู้ ใ้ นทั้ะเลสำาบข้อ้ มูลู (Data Lake) ทั้ศึ้ นู ยฯ์ ตอ้ งการ โดยมู้ 3 รป็ู แบบ ไดแ้ ก
1) Descriptive Analysis 2) Predictive Analysis และ 3) การนาํา เทั้คโนโลย้ Machine Learning เพัอ้ ช้ว ยศึนู ยฯ์ ในการตดั สำนิ ใจ iv. ป็รับป็รุงป็ระสำิทั้ธิภาพัการควบคุมูการเข้้าถึงภายใน (Internal Access Control) สำําาหัรับเคร้องมู้อหัร้อ
ซึ่อฟต์แวร์ทั้้ใช้้ภายในศึูนย์ฯ เพั้อรองรับระบบทั้้ข้ยายใหัญ่ข้นึ ป็ระเด็นทั้้เกิดข้ึน
i. การออกรายงานมู้ข้้อจําากัดเน้องจากคุณภาพัข้องข้้อมููลทั้ไ้ด้จากต้นทั้าง(เช้นเด้ยวกับระยะทั้้2)เช้นข้้อมููลได้มูา ไมูค รบถว้ น ไมูสำ มูบรู ณ์ หัรอ้ ใช้ข้้ อ้ มูลู ทั้มู้ ก้ ารป็ระมูาณการเป็น็ ตน้ ทั้งั นจ้ ะตอ้ งมูก้ ารทั้ําางานรว มูกบั ฐานข้อ้ มูลู Profile เพัอ้ กําาหันด เป็็นหัมูายเหัตุใหั้กับผู้ใช้้ข้้อมููลเหัลาน้ได้ทั้ราบ
4. Share
a. ระบบงานในระยะทั้้ 3
i. เพัิมูเติมู Dashboard ทั้้เป็็น Public Data นําาเข้้าสำูเว็บไซึ่ต์โดยทั้ําาแบบอัตโนมูัติ และมู้การกําาหันดวันเวลา ช้ัดเจนสำําาหัรับการออก Dashboard ป็ระจาํา
ii. เพัมูิ เติมูAPIsสำําาหัรับOpenDataใหั้หันวยงานหัร้อผู้ใช้้ภายนอกสำามูารถใช้้งานได้โดยAPIsมู้การป็รับป็รุง แบบอัตโนมูัติตามูข้้อมููลทั้้ได้
iii. เพัมูิ เติมูข้้อมููลเพั้อมูาจัดทั้ําา PowerPoint โดย รายงาน หัร้อกราฟทั้ังหัมูดจะถูกรวบรวมู แบบอัตโนมูัติหัร้อ กึงอัตโนมูัติจาก Dashboard โดยนําาข้้อมููลมูาจาก Data Warehouse และทั้ะเลสำาบข้้อมููล (Data Lake)
iv. เพัิมูเติมูรายงาน ในรูป็แบบ Excel หัร้อ PowerPoint ทั้ําาการนําาเข้้าสำูเว็บไซึ่ต์ในรูป็แบบข้อง Excel แบบอตั โนมูตั ิ และมูก้ ารกําาหันดวนั เวลาช้ดั เจนสำําาหัรบั การออกรายงานป็ระจําา จดั ทั้ําาเครอ้ งมูอ้ แจง้ เตอ้ นเพัอ้ ใหัผ้ รู้ บั ผดิ ช้อบสำามูารถ ติดตามูการทั้ําางาน ตามูกระบวนการการไหัลข้องข้้อมููล ระบุป็ัญ่หัาทั้้เกิดข้ึน เพั้อใหั้สำามูารถแก้ไข้ป็ัญ่หัาได้มู้ป็ระสำิทั้ธิภาพัและ รวดเร็ว
v. จัดทั้ําาเคร้องมู้อสำําาหัรับใหั้บริการ Private APIs เพั้อเช้้อมูโยงกับ Government Cloud โดยใช้้ระบบ Token บนมูาตรฐาน OAuth 2.0 เป็็นอยางตําาสำําาหัรับการย้นยันตัวตน (Authentication) รวมูถึงเคร้องมู้อทั้างสำถิติทั้้สำําาหัรับดูการใช้้ งานข้อง APIs ทั้ังหัมูด
ป็ระเด็นทั้้เกิดข้ึน
ในข้ันตอนน้ศึูนย์ฯ ควรพัิจารณาด้านความูป็ลอดภัยข้้อมููลเป็็นป็ระเด็นสำําาคัญ่ เน้องจากมู้การแบงป็ันข้้อมููลทั้้เป็็น ความูลับใหั้แกหันวยงานราช้การหัร้อรัฐวิสำาหักิจภายนอก ซึ่ึงข้้อมููลเหัลาน้อาจมูก้ ารรัวไหัลได้งาย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   578   579   580   581   582