Page 581 - NEIC_FINAL REPORT
P. 581

5. การจัดทั้ําา Business Glossary
a. การจัดทั้ําา Business Glossary ในระยะทั้้ 3 ต้องทั้ําาการป็รับป็รุง เพั้อรองรับข้้อมููลต้นทั้าง
ซึ่ึงได้มูาจากหัลายแหัลงทั้้มูามูากยงิ ข้ึน โดยเฉพัาะข้้อมููลแบบ Near Real-time รวมูถึงเพัิมูเติมู APIs ทั้้ศึูนย์ฯสำามูารถเข้้าถึงได้ โดยต้องมู้การเพัิมูรายละเอ้ยดใน Business Glossary และ Metadata ทั้ไ้ ด้จัดทั้าํา ไว้ในระยะทั้้ 2
6. การจัดทั้ําามูาตรฐานข้องกระบวนการไหัล (Workflow Process Standard) a. มูาตรฐานในระยะทั้้ 3
i. เนอ้งจากข้้อมููลทั้ไ้ด้รับผานAPIsศึูนย์ฯสำามูารถข้อความูรวมูมู้อจากหันวยงานต้นทั้างเพั้อลดการลาช้้าข้อง ข้้อมููล ซึ่งึ สำงผลใหั้ได้รับข้้อมููลเร็วข้ึน ซึ่ึงจากเดิมูไดก้ ําาหันดไว้ไมูเกิน 2 เดอ้ น
ii. จากข้อ้ ทั้แ้ ลว้ ศึนู ยฯ์ สำามูารถกําาหันดมูาตรฐานทั้างดา้ นเวลาใหัเ้ รว็ ข้นึ สำบ้ เนอ้ งจากไดร้ บั ข้อ้ มูลู เรว็ ข้นึ จากแหัลง ต้นทั้าง ซึ่ึงจากเดิมูทั้้กําาหันดไว้ในการรับข้้อมููลทั้ังหัมูดค้อ ไมูเ กินวันทั้้ 12 ข้องทัุ้กเดอ้ น ซึ่งึ คานสำ้ ามูารถป็รับเป็ล้ยนใหั้เร็วข้ึน
iii. กําาหันด Workflow ตามูระบบทั้้กําาหันดในระยะทั้้ 1 โดยกําาหันดกระบวนการ ตงั แต การนําาเข้้าข้้อมููล จาก นันนําาข้้อมููลทั้ไ้ ด้เข้้าสำู Staging Repository เพั้อใช้้เตร้ยมูการและตรวจสำอบความูครบถ้วนและความูพัร้อมูใช้้ข้องข้้อมููล กอนทั้้ จะนําาข้้อมููลดังกลาวเข้้าสำูฐานข้้อมููลหัลัก ข้้อมููลบางสำวนอาจจะต้องทั้าํา การแก้ไข้ป็รับป็รุง โดยรายละเอ้ยดน้จะต้องมูก้ ารเก็บการ เป็ล้ยนแป็ลงดังกลาวไว้ Profile Repository
iv. สำามูารถลดระยะเวลาสำําาหัรบั การนําาข้อ้ มูลู เผยแพัรใ นข้นั ตอนทั้้ 4 (SHARE) ซึ่งึ ป็ระกอบดว้ ยรายงานในรป็ู แบบ E x c e l , P D F , D a s h b o a r d จ ั ด สำ ร ้ า ง A P I แ ล ะ ก า ร น ํา า ข้ ้ อ มู ู ล เ ข้ ้ า สำ  เ ู ว ็ บ ไ ซึ่ ต ์ แ บ บ อ ั ต โ น มู ตั ิ
เมู้อมู้ข้้อมููลป็รับป็รุงจากแหัลงต้นทั้าง เช้น สำงข้้อมููลเพัิมูเติมูจากข้้อมููลในอด้ต ทั้้ไมูเคยได้รับ ศึูนย์ฯจะต้องจัดการอัพัเดทั้ข้้อมููล ใน Staging, Profile และ Final Repositories และต้องมู้การอัพัเดทั้ Data Glossary และ Metadata ใหั้เป็็นป็ัจจุบัน
7. การจัดทั้ําาการควบคุมูการเข้้าถึงจากภายนอก (External Access Control) เพัิมูเติมูสำําาหัรับการบริการ การเช้้อมูตอ APIsใหั้กับหันวยงานภายนอกหัรอ้ GovernmentCloudโดยมู้รายละเอ้ยดด้านเทั้คโนโลย้ดังน้
เทั้คโนโลย้ทั้้สำาํา คัญ่และเป็็นทั้้แพัรหัลายในการควบคุมูการเข้้าถึงการใหั้บริการ APIs ค้อ Open Authentication (OAuth) ซึ่ึงป็ัจจุบันค้อ Version 2 ซึ่ึงเป็็นข้้อกาํา หันดการใหั้สำิทั้ธิการเข้้าถึงข้้อมููลผาน APIs บนพั้นฐานข้อง RESTful Protocol ซึ่ึง OAuth เป็็นมูาตรฐานหันึงข้องระบบยน้ ยันตัวตนและจัดการสำิทั้ธิการเข้้าใช้้งานโดยมู้การกําาหันดเป็็นมูาตรฐาน rfc6749 ทั้้ ใช้้สำําาหัรับผู้ใช้้เช้้อมูตอกับเคร้องแมูข้ายทั้้ใช้้ในการ Authentication & Authorization เพั้อใหั้ได้รับสำิงทั้้เร้ยกวา Access Token เพั้อใช้้ทั้ดแทั้น Username และ Password เพั้อนําาไป็ใช้้กับบริการ APIs ข้องศึูนย์ฯ โดยต้องใช้ร้ วมูกันกับเทั้คโนโลย้ https เพั้อทั้าํา ใหั้ข้้อมููลมู้ความูป็ลอดภัย
4.3.4.6 ตัวอย่างการไหลข้องข้้อมูลตามผู้ังการไหลปััจจุบันำข้อง สนำพั.
ในหััวข้้อน้ ทั้างทั้้ป็รึกษาจะแสำดงตัวอยางการไหัลข้องข้้อมููลตามูกระบวนการป็ัจจุบันข้อง สำนพั. โดยอ้างอิงจากรป็ู ทั้้ 4.3-9 (ผังการไหัลข้องกระบวนการทั้ําางานด้านโครงสำร้างข้องระบบป็ัจจุบันข้อง สำนพั.) โดยหััวข้้อทั้้เล้อกมูาเป็็นตัวอยา งน้จะใช้้ ข้้อมููลเกย้ วกับ ราคาป็ิโตรเล้ยมู เพั้อใหั้สำอดคล้องกับการจัดทั้ําา Prototype ทั้จ้ ะนําาเสำนอตอ ไป็ในบทั้ทั้้ 5 ป็ระกอบด้วยข้้อมููล ตารางทั้้เกย้ วข้้อง ดังตอไป็น้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 53   579   580   581   582   583