Page 569 - NEIC_FINAL REPORT
P. 569

4. Share
a. ระบบงานในระยะทั้้ 1
i. สำร้างDashboardทั้เ้ป็็นPublicDataนําาเข้้าสำูเว็บไซึ่ต์ข้องศึูนย์ฯหัรอ้ สำนพั.
ii. สำร้าง APIs (Beta) สำาํา หัรับตอบสำนองนโยบาย Open Data ใหั้หันวยงานหัร้อ ผใู้ ช้้ภายนอกสำามูารถใช้้งานได้
iii. การนําาข้้อมููลเพั้อมูาจัดทั้ําา PowerPoint โดยรายงานหัร้อช้าร์ทั้ (Chart) บางสำวน สำามูารถสำร้างแบบอัตโนมูัติ
จาก Dashboard ทั้้นําาข้้อมููลมูาจากจากระบบ Data Warehouse
iv. นําารายงานทั้้ได้เข้้าสำูเว็บไซึ่ต์ในรูป็แบบข้อง Excel หัร้อ PDF (เหัมู้อนกับระบบป็ัจจุบันข้อง สำนพั.)
b. ป็ระเด็นทั้้เกิดข้ึน
i. การนําารายงานเข้้าสำูเว็บไซึ่ต์ยังต้องใช้้บุคลากรในการนําาเข้้า ซึ่ึงยังมู้การกําาหันดมูาตรฐานบางสำวน เช้น วันทั้้นําา
ข้้อมููลแสำดงผล (เหัมูอ้ นกับระบบป็ัจจุบันข้อง สำนพั.)
ii. ยังไมูมู้ระบบติดตามู (Tracking) สำําาหัรับการตรวจสำอบสำถานะข้องแตละกระบวนการ (Process) แบบอัตโนมูัติ
ทั้ําาใหั้บางครังมู้ความูผิดพัลาดในการนําาเข้้าข้้อมููล (เหัมู้อนกับระบบป็ัจจุบันข้อง สำนพั.) 5. การจัดทั้ําา Business Glossary
a. การจัดทั้ําาBusinessGlossaryในระยะทั้้1ซึ่ึงรายละเอ้ยดรูป็แบบการจัดทั้ําาBusinessGlossaryและMetadata จะอธิบายรายละเอ้ยดในหััวข้้อถัดไป็ โดยการจัดทั้ําาสำามูารถจัดทั้ําาเอกสำารเบ้องต้นได้ใน Excel หัรอ้ ถ้ามู้งบป็ระมูาณ สำามูารถ จัดซึ่้อซึ่อฟต์แวร์เพัอ้ จัดการ Business Glossary ก็ได้
6. การจัดทั้ําามูาตรฐานข้องกระบวนการไหัล (Workflow Process Standard) a. มูาตรฐานในระยะทั้้ 1
i. กําาหันดเวลาทั้้ได้รับข้้อมููลจากแหัลงต้นทั้างโดยพัยายามูข้อความูรวมูมู้อใหั้ได้ภายในวันทั้้12ข้องทัุ้กเดอ้น
ii. ข้อความูรวมูมูอ้ ใหั้ความูใหัมูข้้อมููลทั้้ได้รับ ลาช้้าไมูเ กิน 2 เดอ้ น
iii. กําาหันดกรอบเวลาใหัซึ่้ อฟตแ์ วรทั้์ ําาการป็ระมูวลผลเพัอ้ หัาคา ป็ระมูาณการจากMissingDataและการข้จดั Outlier
โดยผลลัพัธ์จะแสำดงใหั้ผู้รับผิดช้อบพัิจารณา กอนนําาเข้้าฐานข้้อมููล Final ตอ ไป็
iv. กําาหันดเวลาทั้ช้้ ดั เจนใหัเ้ ป็น็ มูาตรฐานสำาํา หัรบั การนําาข้อ้ มูลู เผยแพัรใ นข้นั ตอนทั้้ 4 (SHARE) ซึ่งึ ป็ระกอบดว้ ยรายงาน
ในรูป็แบบExcel,PDF,Dashboardการจัดสำร้างAPIและการนําาข้้อมููลเข้้าสำเูว็บไซึ่ต์ข้องศึูนย์ฯหัรอ้ สำนพั.
7. การจัดทั้ําาการควบคุมูการเข้้าถึงภายใน (Internal Access Control) โดยใช้้ Role-Based Access Control (RBAC)
มู้รายละเอย้ ดดังน้
RBAC เป็็นการควบคุมูการเข้้าใช้้งานในสำว นตาง ๆ ข้องข้้อมููล โป็รแกรมู และฐานข้้อมููล ทั้้ได้สำร้างข้ึนโดยเมูอ้ มูก้ ารเร้ยก
ใช้้งาน โดยแยกเป็็นสำวน ๆ โดย RBAC จะคอยเช้็คผู้ใช้้งานแตล ะคนวา มู้สำทั้ิ ธิทั้้จะเข้้าใช้้งาน ในสำวนนหั้ ร้อไมู หัากมู้ก็จะยอมูใหั้ เข้้าใช้้งาน แตถ้าหัากไมูมู้ก็จะทั้ําาการแสำดงข้้อความู Error Forbidden ออกไป็ เพั้อใหั้ผู้ใช้้งานทั้ราบวาไมูมู้สำิทั้ธิเข้้าใช้้งานได้ โดยสำวนป็ระกอบหัลัก ๆ ข้อง RBAC ใป็ระกอบไป็ด้วย 3 สำว นค้อ (รปัู ที่่ 4.3-13)
1. Permission ค้อ สำทั้ิ ธิการเข้้าถึง เป็ร้ยบเสำมูอ้ นการอนญุ่ าตทั้บ้ อกวาสำามูารถเข้้าถึง Resources สำว นไหันได้ ซึ่ึงได้แก Data, Files, Applications และ ฐานข้้อมููล
2. Role ค้อ บทั้บาทั้ทั้้กําาหันดใหั้กับกลุมูข้อง Permission หัลาย ๆ ตัว ทั้้เก้ยวข้้องกัน รวมูตัวกัน มู้จุดป็ระสำงค์เพัอ้ จัดกลมูุ ข้อง Permissions ตามูบทั้บาทั้หัร้อตําาแหันงหัน้าทั้้ ทั้้กําาหันดโดยศึูนย์ฯ
3. User คอ้ ผรู้ บั ผดิ ช้อบในศึนู ยฯ์ หัรอ้ หันว ยงานข้อง สำนพั. ทั้ไ้ ดร้ บั การกําาหันด Role เพัอ้ จําากดั สำทั้ิ ธกิ ารเข้า้ ถงึ Resources ตาง ๆ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 41

   567   568   569   570   571