Page 567 - NEIC_FINAL REPORT
P. 567

1. Identifying
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูป็ทั้้ 4.3-12 กระบวนการไหัลข้องข้้อมููล (data flow) ระยะทั้้ 1
 รูปที่ 4.3-11 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ระยะที่ 1 ในแตละข้นั ตอนข้องระยะทั้้ 1 ทั้้ป็รึกษาสำรุป็การทั้ําางานและป็ระเด็นเพัิมูเติมูดังน้
1. Identifying
ในแต่ละข้ันตอนของระยะที่ 1 ที่ปรึกษาสรุปการทํางานและประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
a. ระบบงานในระยะทั้้ 1
i. ระบุรูป็แบบข้้อมููลจากDataSourcesได้3รูป็แบบค้อExcelPDFและweb(html)เช้นเด้ยวกันกับระบบ
เดิมูข้อง ศึทั้. สำaน.พั. รใะนบป็บัจงจาบุ นันในเรนะ้อยงะจทาก่ี 1หันวยงานภายนอกยังไมูมู้ระบบทั้้มู้เสำถ้ยรภาพัในการใหั้ข้้อมููลอัตโนมูตั ิ เช้น ยังไมูมู้
ระบบการเช้้อมูตอข้้อมููล ผานช้องทั้าง APIs เป็็นต้น (เหัมู้อนกับระบบป็ัจจุบันข้อง สำนพั.)
i. ระบุรูปแบบข้อมูลจากDataSourcesได้3รูปแบบคือExcelPDFและweb(html)
ii. เรมูิ มูก้ ารนําาข้อ้ มูลู เข้า้ สำรู ะบบเพัมูิ เตมูิ จากหันว ยงานภายในทั้ก้ ําากบั โดยในกระทั้รวงพัลงั งาน โดยหันว ยงานทั้สำ้ นใจ
นําาเข้้าข้้อมููลเพัิมูเติมูสำามูารถดูรายละเอ้ยด ได้จาก บทั้ทั้้ 2
เช่น เดียวกันกับระบบเดิมของ ศท. สนพ. ในปัจจุบัน เน่ืองจาก หน่วยงานภายนอกยังไม่มี
ระบบที่มีเสถียรภาพในการให้ข้อมูลอัตโนมัติ เช่น ยังไม่มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูล
iii. เริมูนําาข้้อมููลเข้้าสำูระบบเพัิมูเติมูจากหันวยงานภายนอกอ้น ๆ ทั้้ได้รับความูรวมูมู้อ เช้นเด้ยวกัน โดยหันวยงาน
การนําาเข้้าข้้อมููลการใช้้ไฟฟ้า เป็็นต้น
b. ป็ระเด็นทั้้ต้องพัิจารณา
ผ่านช่องทาง APIs เป็นต้น (เหมือนกับระบบปัจจุบันของ สนพ.)
ทั้้สำนใจนําาเข้้าข้้อมููลเพัิมูเติมูสำามูารถดูรายละเอ้ยด ได้จากบทั้ทั้้ 2
ii. เริ่มมีการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายในที่กํากับโดยในกระทรวง
iv. จัดทั้ําาการควบคุมูการเข้้าถึงภายใน (Internal Access Control) โดยใช้ร้ ูป็แบบ Role-Based Access Control
(RBAC) เพั้อกาํา หันดสำิทั้ธิ (Auพthลoังriงzaาtนionโด) ยใหัห้กนับ่วผู้รยับงผาิดนช้ทอี่สบในใศึจูนนยํา์ฯเขแ้าละขบ้อุคมลูลากเพรใิ่นมหัเตนิมวยสงามนข้าอรงถดสำนูรพัาย. ลโดะยเรอาียลดะเอย้ ด
เทั้คโนโลย้ RBAC จะกลา วถึงในหััวข้้อถัดไป็
ได้จาก บทที่ 2
v. พััฒนาซึ่อฟต์แวร์ สำําาหัรับติดตามู (Tracking) ตรวจสำอบข้้อมููลทั้้ยังไมูได้รับจากต้นทั้าง ในแตล ะเด้อน เช้น ยังไมูมู้
iii. เริ่มนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่ได้รับความร่วมมือ
เช่นเดียวกัน โดยหน่วยงานที่สนใจนําเข้าข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียด
ได้จากบทที่ 2
i. ข้้อมููลยังไมูมูค้วามูทั้ันสำมูัยสำวนมูากช้้า1.5ถึง2เดอ้น(เหัมู้อนกับระบบป็ัจจุบันข้องสำนพั.)
ii. ข้้อมููลทั้้ได้รับ ไมูมูค้ วามูสำมูําาเสำมูอ หัร้อบางครังไมูมู้ข้้อมููล (เหัมู้อนกับระบบป็ัจจุบัน ข้อง สำนพั.)
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4.3-29
 4 - 39

   565   566   567   568   569