Page 570 - NEIC_FINAL REPORT
P. 570

รวมตัวกัน มีจุดประสงค์เพื่อจัดกลุ่มของ Permissions ตามบทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่
ที่กําหนดโดยศูนย์ฯ
3. Userคือผู้รับผิดชอบในศูนย์ฯหรือหน่วยงานของสนพ.ที่ได้รับการกําหนดRole
รูป็ทั้้ 4.3-13 รูป็แบบข้อง Role-Based Access Control
เพ่ือจํากัดสิทธ์ิการเข้าถึง Resources ต่าง ๆ
 รูปที่ 4.3-12 รูปแบบของ Role-Based Access Control 3) การออกแบบผังการไหัลระยะทั้้ 2 ข้อง สำนพั.
การออกแบบผังการไหัลและกระบวนการตาง ๆ ข้องศึูนย์ฯ ในระยะทั้้ 2 มู้จุดป็ระสำงค์หัลัก 3 ข้้อค้อ 1) เพั้อป็รับป็รุง
กระบวนการภายในจากระยะทั้้ 1 ใหั้เป็็นแบบอัตโนมูัติมูากยิงข้ึน และ 2) นําาข้้อมููลจากแหัลงตาง ๆ เพัิมูเติมู เพั้อการวิเคราะหั์
ทั้้ด้ข้ึน และ 3) เริมูมู้กระบวนการการจัดทั้ําาวงจรช้้วิตข้้อมููล (Data Lifecycle) โดยทั้งั หัมูดมู้จุดป็ระสำงค์เพั้อลดความูผิดพัลาด
4.3-33
ทั้้เกิดจากมูนุษย์(HumanError)ป็ระหัยัดเวลาการทั้ําางานข้องบุคลากรการจัดทั้าํา Metadata,BusinessGlossaryและData Catalog และเพั้อ เพัมูิ ความูสำามูารถในการวเิ คราะหั์ กําาหันดสำทั้ิ ธกิ ารเข้า้ ถงึ ข้อ้ มูลู เพัิมู เตมูิ และจดั ทั้ําาตามูกรอบข้องธรรมูาภบิ าล ข้้อมููล โดยการออกโครงสำร้างพั้นฐานแบบ Logical Model จะแบงเป็็น 2 ทั้างเลอ้ ก เพั้อใหั้ศึูนย์ฯ เล้อกใช้้ตามูความูเหัมูาะสำมู ในแตละบริบทั้ทั้้จะเกิดข้ึนในอนาคต แสำดงดังรูปัที่่ 4.3-14 และ รูปัที่่ 4.3-15 โดยทั้างเล้อกทั้้ 1 ควรเล้อกใช้้ในกรณ้ทั้้หันวยงาน ภายนอก ทั้้สำงข้้อมููล ยังไมูสำามูารถใหั้การบริการเข้้าถึงข้้อมููลผาน APIs ได้ สำวนทั้างเล้อกทั้้ 2 จะใช้้ในกรณ้ทั้้หันวยภายนอก มู้การอนุญ่าตใหั้เข้้าถึงข้้อมููลผาน APIs (สำามูารถใช้ทั้้ างเล้อกทั้้ 1 คูข้นานกับทั้างเล้อกทั้้ 2 ได้ในกรณ้ทั้้มู้หันวยงานเพั้ยงบางสำว น อนุญ่าตใหั้มู้การใหั้เข้้าถึงข้้อมููลผา น APIs) และกระบวนการไหัลข้องข้้อมููลแสำดงดังรูปัที่่ 4.3-16
 4 - 42
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   568   569   570   571   572