Page 560 - NEIC_FINAL REPORT
P. 560

 Best practice Data governance Descriptions
  3. Data Storage and Oper- ation
  การจัดการข้้อมููลในเร้องการนําาข้้อมููลเข้้าสำูระบบข้อง ศึูนย์ฯหัรอ้ สำนพั.รวมูถึงกระบวนการทั้ใ้ช้้ในการนาํา เข้้าข้้อมููลเข้้าสำูระบบข้องศึูนย์ฯหัรอ้ สำนพั.
   4. Data Security
 การจัดการข้้อมููลตามูหัน้าทั้้ผู้รับผิดช้อบ เช้น มู้การ กําาหันดสำิทั้ธิ การย้นยันตัวตน การเก็บข้้อมููล Log กิจกรรมูการทั้ําางาน เป็็นต้น
  6. Document and Content
 การดูรูป็แบบข้้อมููล วธิ ้การสำงข้้อมููล วธิ ้การ นาํา ข้้อมููล เข้้า (Data Ingestion) วันและเวลา ทั้้ได้ข้้อมููล ความูใหัมูข้ องข้อ้ มูลู (DataFreshness)ระบุFieldsข้อ้ มูลู ทั้้ ตอ้ งการใช้้ จดั การข้อ้ มูลู ทั้เ้ ป็น็ โครงสำรา้ ง (Structured Data) กึงโครงสำร้าง (Semi-structured Data) และ ไมูมู้โครงสำร้าง (Unstructured Data) โดยกําาหันด มูาตรฐาน (Standard) ข้องข้้อมููลนําาเข้้า
 2. Preprocess data
 1. Data Architecture
  จัดเตร้ยมูระบบโครงสำร้างข้้อมููล Data Glossary และ DataCatalogทั้้ศึูนย์ฯหัรอ้ สำนพั.ต้องการใช้้และนาํา ไป็ใช้้ในการกําาหันดความูป็ลอดภัยข้องข้้อมููล อก้ ด้วย
  2. Data Modeling and Design
 จัดเตร้ยมูข้้อมููลในรูป็แบบ Relational, noSQL, Batch, หัร้อ Real-time Data ในรูป็แบบ Logical model สำําาหัรับใช้้ในการสำร้างแบบจําาลอง วิเคราะหั์ หัร้อนาํา เสำนอตามูต้องการ
  3. Data Storage and Oper- ation
  กําาหันด Data Storage ในระดับ Physical Model เพั้อระบุข้้อมููลทั้้ถูกจัดเตร้ยมูและยังไมูได้จัดเตร้ยมู เช้น ข้้อมููลทั้้มู้การป็ระมูาณการแล้ว เป็็นต้น รวมูถึง การสำําารอง (Backup) ข้้อมููล
 4. Data Security กําาหันดผรู้ บั ผดิ ช้อบและการเข้า้ ถงึ ข้อ้ มูลู ในแตละสำวน
5. Data Integration and In- จัดเตร้ยมูข้้อมููลป็ระเภทั้เด้ยวกนั หัรอ้ ต้องใช้ด้ ้วยกันไว้ teroperability ในกลุมูก้อนเด้ยวกัน
  6. Document and Content
 การกําาหันดรป็ู แบบข้อ้ มูลู วธิ ก้ ารนําาข้อ้ มูลู เข้า้ และป็รบั รูป็แบบข้้อมููล (ETL) การเป็ล้ยนแป็ลง รป็ู แบบข้้อมููล เพั้อใช้้ในการวิเคราะหั์
  10. Data Quality
  ตรวจสำอบความูถูกต้อง ความูสำอดคล้องกัน และระบุ ข้้อมููลทั้้เข้้ามูาไมูพัร้อมูกัน แตต้องใช้้ ในการวิเคราะหั์ ด้วยกัน เพั้อกําาหันดมูาตรฐาน ในการนาํา ข้้อมููลมูาใช้้
 4 - 32
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   558   559   560   561   562