Page 533 - NEIC_FINAL REPORT
P. 533

จากรูปัที่่ 4.1-2 โครงสำร้างองค์กรข้องสำําานักงานนโยบายและแผนพัลังงาน (สำนพั.) ซึ่ึงเป็็นองค์กรแมูข้องศึูนย์เทั้คโนโลย้ สำารสำนเทั้ศึและการสำอ้ สำาร และหันงึ ในพันั ธกจิ ข้อง สำนพั. ไดแ้ ก “บรหัิ ารจดั การเทั้คโนโลยสำ้ ารสำนเทั้ศึและการสำอ้ สำารดา้ นพัลงั งาน
บทสรุปผู้บริหาร
ข้องป็ระเทั้ศึ” สำามูารถวิเคราะหั์หัน้าทั้้หัร้อภาระงานข้องศึูนย์ฯ ในป็ัจจบุ ันได้ดังน้
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
1. บริหัารจัดการข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึทั้างด้านพัลังงาน จากหันวยงานทั้้เก้ยวข้้องใหั้กับ สำนพั.
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของ
ประเทศไทย
2. นําาเสำนอข้้อมููลทั้างสำถติ ิ ภาพัรวมู ข้องข้้อมููลด้านพัลังงานใหั้กับ สำนพั.
3. วิเคราะหั์ สำนับสำนุนข้้อมููล สำารสำนเทั้ศึทั้เ้ ก้ยวข้้องใหั้กับ สำนพั. ในการดาํา เนินการตามูพัันธกิจอน้ ๆ เช้น การวิเคราะหั์ นโยบาย มูาตรการตาง ๆ
2.1 สถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน
4. ดูแลโครงสำร้างพั้นฐานทั้างระบบเทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึใหั้กับ สำนพั.
เมูอ้ พัจิ ารณาจากมูมูุ มูองข้องสำถาป็ตั ยกรรมูองคก์ รตามูกรอบข้อง TOGAF ซึ่งึ มูงุ เนน้ ใหัสำ้ ถาป็ตั ยกรรมูยอ ย 3 องคป็์ ระกอบหัลกั
จากการนํากรอบแนวคิด TOGAF Framework มาปรับใช้กับข้อมูลที่ได้จาการศึกษาทบทวน รวบรวม
ทั้ําางานรวมูกันได้อยางมู้ป็ระสำิทั้ธิผล ได้แก ด้านธุรกิจ ด้านระบบสำารสำนเทั้ศึ และด้านเทั้คโนโลย้ จากการศึึกษาพับวา
สํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน ตั้งแต่กระบวนการ สภาพแวดล้อมของ
สำถาป็ัตยกรรมูองค์กรในป็ัจจบุ ันมู้ลักษณะดังรูปัที่่ 4.1-3 ซึ่ึงจะเหั็นได้วาในสำถาป็ัตยกรรมูด้านธุรกิจนนั ป็ระกอบไป็ด้วยฟังก์ช้ัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สนพ. และกองงานต่าง ๆ ภายใน สนพ. เพื่อให้เข้าใจถึง
งานจัดหัารวบรวมูข้้อมููล งานป็ระมูวลผลข้้อมููลสำถิติพัลังงาน งานเผยแพัรข้้อมููลสำารสำนเทั้ศึ งานความูรวมูมู้อตางป็ระเทั้ศึ กงราะนบวิเวคนรกาะาหัรท์พััฒางนธาุรแกบิจบจกําารละอบงวงนานกพัารัฒทนําางราะนบบกเช้าร้อจมูัดโยเงกข้็บ้อขมู้อูลมูลในปัจจุบัน ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในอนาคต
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ นําไปวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค พบว่าสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรม
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
รูป็ทั้้ 4.1-3 สำถาป็ัตยกรรมูองค์กรในป็ัจจบุ ันข้องศึูนย์เทั้คโนโลย้สำารสำนเทั้ศึและการสำ้อสำาร
องค์กร สนพ. เป็นไปตามรูปท่ี 13
 รูปท่ี 13 สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน
4 -5
 


   531   532   533   534   535