Page 492 - NEIC_FINAL REPORT
P. 492

รูปที่ 2.3-3 แสดงโครงสร้ํางของระบบสํารสนเทศของ สนพ. ในปัจจุบัน
 รูปท่ี 2.3-3 ระบบเว็บแบบสําธํารณะถูกติดตั้งที่ศูนย์ข้อมูลของบริษัท CSL (CS Loxinfo เดิม) ประกอบไปด้วยเครื่องให้ บริกําร (Server) สองเคร่ืองและติดตั้งระบบปฏิบัติกําร Windows Server 2012 และโปรแกรมให้บริกํารเว็บไซต์ IIS ของบริษัท ไมโครซอฟท์ในเครื่องหนึ่งและระบบฐํานข้อมูล SQL Server ของบริษัทไมโครซอฟท์ในอีกเครื่องหนึ่ง
สําหรับระบบประมวลผลภํายองค์กร ประกอบไปด้วยทั้ง อุปกรณ์เครือข่ําย เช่น เรําท์เตอร์ เครื่องให้บริกําร (Server) ระบบ ควํามปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ หรือระบบป้องกันผู้บุกรุก (Intruder Protection System : IPS) และ เครื่องเวิร์กสเตชันที่ใช้ งํานโดยเจ้ําหน้ําที่ของ สนพ. โดยอําจจะแบ่งระบบประมวลผลภํายในองค์กรออกเป็นสํามส่วนใหญ่ ๆ คือ
1. Demilitarized Zone (DMZ) ซงึ่ เปน็ พน้ื ทใี่ นระบบเครอื ขํา่ ยทสี่ ํามํารถเขํา้ ถงึ จํากภํายนอกเครอื ขํา่ ยได้ โดยมกี ํารปอ้ งกนั จํากไฟร์วอลล์ แต่สํามํารถเข้ําออกจํากภํายนอกได้
2. Moderated Security Zone (MSZ) เป็นพื้นท่ีในระบบเครือข่ํายท่ีถูกปกป้องจํากภํายนอกบํางส่วนโดยไฟร์วอลล์และ IPS โดยยอมให้ออกไปข้ํางนอกได้ แต่ไม่ยอมให้เข้ําถึงจํากข้ํางนอกได้
3. High Security Zone (HSZ) เป็นพื้นที่ในระบบเครือข่ํายที่ถูกปกป้องจํากภํายนอกอย่ํางสมบูรณ์ โดยมีระบบไฟร์วอลล์ และ IPS ของตัวเองอีกหนึ่งชั้น
ในสว่ นของ DMZ นนั้ จะมเี ครอื่ งคอมพวิ เตอรแ์ มข่ ํา่ ยทสี่ ํามํารถเขํา้ ถงึ จํากภํายนอกได้ โดยเนน้ กํารใหบ้ รกิ ํารแกบ่ คุ คลภํายนอก เช่น หน่วยงํานที่ต้องส่งข้อมูลเข้ํามํายังระบบของ สนพ. สําหรับ MSZ จะมีเครื่อง แม่ข่ํายบํางส่วนที่ให้บริกํารภํายใน (Intranet Service) แต่ก็มีแผนที่จะย้ํายออกไปอยู่ยัง DMZ และในส่วนของ HSZ จะเป็นเครื่องแม่ข่ํายหลัก ที่เก็บข้อมูลสําคัญขององค์กร โดยจะถูกจํากัดกํารเข้ําถึงให้เข้ําจํากในองค์กรได้เท่ํานั้น
ภาพรวม
โครงสร้ํางระบบสํารสนเทศของ สนพ. ถูกออกแบบมําตํามมําตรฐํานกํารออกแบบระบบเครือข่ํายภํายในองค์กรขนําดใหญ่ (Enterprise-level Infrastructure) โดยมีกํารแบ่งพื้นที่ (Zone) ภํายในที่ชัดเจน และมีระบบควํามปลอดภัยของเครือข่ํายที่ แน่นหนําในระดับหนึ่ง ซอฟต์แวร์ในองค์กรโดยส่วนใหญ่ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไมโครซอฟท์ เช่น Windows Server และ SQL Server เป็นต้น
 2-318
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   490   491   492   493   494