Page 488 - NEIC_FINAL REPORT
P. 488

รูปท่ี 2.2-13 แผนผังกํารรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ พลังงํานทดแทน ที่คําดว่ําจะมีในอนําคต
  2-314
หมํายเหตุ
(G) = Gap Analysis ----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
หมายเหตุ
รูปที่ 2.2-13 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ พลังงานทดแทน ที่คาดว่าจะมีในอนาคต - - - = กลุ่มข้อมูลทตี่ ้องการเพมิ่ เติม
(G) = Gap Analysis
----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
2.2-329   486   487   488   489   490