Page 487 - NEIC_FINAL REPORT
P. 487

ตํารําง 2.2-26 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีกํารจัดเก็บเพิ่มเติม
                            Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-313
Capa. การผลติ นาเขา้ ส ง่ อ อ ก แปรรปู การใช้ สนพ พพ ชธ ธพ สกพ กฟผ ปตท กพร กฟน กฟภ ศก
หมวด
หมวดนี้ เก่ียวข้องกับ พลังงานนี้หรือไม่
Big Data
ควรเพมิ่
Priority
มี
ไมม่ ี
กฎหมาย
ความ ร่วมมอื
จัดหาเอง
พลงั งาน พลงั งาน
สารองทางธรณีวทิ ยา กาลงั การผลติ
x x
x x
x x x x
พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน พลงั งาน
การผลติ การนาเขา้ การสง่ ออก สารองทางกฏหมาย
x
ต วั ร ว ม ต วั ร ว ม ต วั ร ว ม
x x x
x x x
x x x
พลงั งาน พลงั งาน
สารองทางธรุ กจิ การแปรรปู
x x x x x x
ต วั ร ว ม ต วั ร ว ม บางส่วน x
x
x
x
x เพมิ่ เตมิ เพมิ่ เตมิ x
x
x xxx x
x
x
x x x x x
Category หมวดย่อย
Activity
หน่วยงานในสงั กัด
หน่วยงานนอกสงั กัด อนื่ ๆ ระบุ
ดา้ นข้อมลู ศท. สนพ.
การเช่ือมตอ่ อัตโนมตั ิ
ที่มาของข้อมลู กฎหมาย รวบรวม
ข้อมลู ที่มา ศท.สนพ.
พลงั งาน
พลงังาน
พลงั งาน
พลงั งาน
พลงั งาน พลงังานบคุลากร พลงังานการศกึษา พลงังานกฎหมาย
x x x
xx xx xx xx
x x x x
การใช้
ราคา
สงิ่ แวดลอ้ ม เศรษฐกจิ และสงั คม ผปู้ ระกอบการ
x x
คน x x x
แผนพลงงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
x x
x x
x x
x x x x
x x x x
xx xx xx
x x x
x x
* ขอ้ มลู พลงั งานหมนุ เวยี นเกอื บทัง้ หมดไดม้ าจาก ตารางสมดลุ พลงั งานประเทศไทยของ พพ. ตอ้ งจดั หาขอ้ มลู ทลี่ ะเอยี ดเพมิ่ เตมิ เพื่อจดั เก็บและทารายงานการวเิ คราะหต์ ามความตอ้ งการอนื่ ๆ ได ้
ตาราง 2.2-26 สรุปข้อมูลที่ควรจะมีการจัดเก็บเพ่ิมเติม
2.2-328
x
   485   486   487   488   489