Page 453 - NEIC_FINAL REPORT
P. 453

รูปท่ี 2.2-2 แผนผังกํารรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถ่ํานหิน ที่คําดว่ําจะมีในอนําคต
 หมํายเหตุ
(G) = Gap Analysis ----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-279
 
   451   452   453   454   455