Page 455 - NEIC_FINAL REPORT
P. 455

ตํารําง 2.2-7 ทะเบยี นขอ้ มลู ตํามกลมุ่ ขอ้ มลู ณ ปจั จบุ นั ของ สนพ. (สํา รวจทมี่ ําของหนว่ ยงํานตํา่ ง ๆ,กํา หนดประเภทและกจิ กรรม)
                       Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-281
Capa. การผลิต นาเข้า ส่งออก แปรรูป การใช้ สนพ พพ ชธ ธพ สกพ กฟผ ปตท กพร กฟน กฟภ ศก
Statistic E-Index
DBPD15P TREind1110
Refining Capacity Energy Reserve
company fuel
รายปี รายเดอื น
bbld Original Unit
พลังงาน พลังงาน
Capacity สารอง
xx xx
ยกเลิก
DBPRO11P
Thailand Coal and Petroleum Reserves
แหล่ง, Block
รายเดอื น
Original Unit
พลังงาน
สารอง
xxx
Statistic Statistic
DBPROD1X DBPROD6C
Domestic Production of Crude, Condensate and Natural Gas
location
รายเดอื น รายเดอื น
BBL,MSCF,Ba ht
พลังงาน พลังงาน
การผลิต การนาเข้า
xx xx
Statistic
DBPROD9
Oil Stock and Legal Reserve Material Intake II (Detail)
Material Intake I (Petroleum Only) CRUDE OIL PRICE
fuel, company fuel, company company
fuel
รายเดอื น
Original Unit
พลังงาน Stock
x x x
Statistic
dbprod2i
รายเดอื น
Original Unit
พลังงาน การแปรรูป x
พ.ทหาร
Statistic
DBPROD2L
รายเดอื น
Original Unit
พลังงาน การแปรรูป x
พ.ทหาร
System
Table Name
Table Description
Data Level
ความถี่
EPPO PPD Emission I
dbpcrude dbemi
Emission Cons. Factor Emission Prod. Factor
fuel , Emission Type
รายวัน รายเดอื น
USD/BBL IPCC Factor
พลังงาน ราคา พลังงาน Emission
x x
Platt's IPCC
Emission II
dbemipfactor
fuel, process , Emission Type
รายเดอื น
IPCC Factor
พลังงาน Emission
IPCC
Import of Crude Oil
fuel, country, zone, company
BBL,บาท
ในการขบเคลอนแผนพลงงานของประเทศไทย ตาราง2.2-7ทะเบียนข้อมลูตามกลุ่มข้อมูลณปัจจุบันของสนพ.(สํารวจทมี่าของหน่วยงานต่างๆ,กําหนดประเภทและกิจกรรม)
รายงานฉบบสมบูรณ
Category หน่วย หมวด หมวดย่อย
Activity หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานนอกสังกัด อ่ืนๆ ระบุ
2.2-291   453   454   455   456   457