Page 451 - NEIC_FINAL REPORT
P. 451

ตํารําง 2.2-5 สรุปข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม (Gap Analysis)
                               Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-277
Capa. การผลิต นาเข้า ส่งออก แปรรูป การใช้ สนพ พพ ชธ ธพ สกพ กฟผ ปตท กพร กฟน กฟภ ศก
System
Table Name Table Description
Data Level
ความถ่ี
หน่วย
หมวด
Data Level
Freq.
Other Detail
Priority
Statistic Statistic
DBPROD6A Import of Coal DBPROD7A Export of Coal สารองทางธุรกิจ
fuel
fuel, country
รายเดอื น รายเดอื น
Ton,บาท Ton,บาท
พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน
การนาเข้า การส่งออก สตอ็ ค การแปรรูป การแปรรูป การแปรรูป การแปรรูป/ วิเคราะห์ การใช้ การใช้ การใช้/วิเคราะห์ การใช้ การใช้/วิเคราะห์ การใช้ Emission Emission เศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการ บุคลากร
ก า ร ศ กึ ษ า กฎหมาย
x
x x
country, company company fuel, company
Statistic Statistic
DBPROD2 Fuel Consumption in Power Generation Fuel Consumption in IPS,VSPP
plant,fuel plant
รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
Original Unit Ton
x x
x x
x x
Plant, Fuel
รายเดอื น รายเดอื น
ปริมาณ ราคา ปริมาณ, ราคา all plant
กาลังการผลิตถ่านหิน สารองทางธรณวี ิทยา
Domestic Production of Coal
Ton Ton Ton
พลังงาน พลังงาน พลังงาน
กาลังการผลิต x สารอง
x x
fuel, แหล่ง fuel, แหล่ง
รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
ปริมาณ ปริมาณ
DBPROD4N Consumption of Domestic Lignite - EI แยกรายประเภทโรงไฟฟา้
ประเภทโรงไฟฟา้
รายเดอื น
EI , % การแปรรูป
- สัดส่วน (%) ของไฟฟา้ ที่ผลิตจากถ่านหิน/ลิกไนท์ การใช้ถ่านหินจากสารวจ การใช้ถ่านหินในโรงงานควบคมุ
EI การใช้ถ่านหินในโรงงานควบคมุ การใช้ถ่านหินในโรงงานท่ัวไป
Fuel, TSIC , province Fuel, TSIC , province TSIC
Fuel, TSIC , province TSIC fuel,ผู้ซื้อ,ผู้ขาย
รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
ปริมาณ ปริมาณ
EI ปริมาณ
EI ปริมาณ, ราคา
EI การใช้ถ่านหินในโรงงานทั่วไป
ข้อมลู การชาย การปล่อยสารมลภาวะจากการใช้ถ่านหินในสาขาไฟฟา้ การปล่อยสารมลภาวะจากการใช้ถ่านหินในสาขาอุตสาหกรรม การใช้รายจังหวัด / GPP
พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน พลังงาน
x x x x
fuel , Emission Type fuel , Emission Type
รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น/รายปี รายเดอื น/รายปี
การใช้รายจังหวัด / ประชากรรายจังหวัด ข้อมลู ผู้ประกอบการ
ข้อมลู ผู้เชียวชาญดา้ นถ่านหิน
ข้อมลู การวิจัยและความรู้
x x x x
สศช ปค x x x x
province province รายผู้คา้ รายบุคคล ร า ย โ ค ร ง ก า ร รายเรื่อง
ข้อมลู มติ ผลการประชุม
ในการขบเคลอนแผนพลงงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ตาราง2.2-5สรุปข้อมลูที่ตอ้งการเพมิ่เติม(GapAnalysis)
Category หมวดย่อย
Activity
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานนอกสังกัด อื่นๆ ระบุ
Gap Anlysis
การผลิต
fuel, country, company
ปริมาณ (Lanna ,Banpu)
2.2-286
x


   449   450   451   452   453