Page 436 - NEIC_FINAL REPORT
P. 436

7. ฐํานข้อมูลรําคําปิโตรเลียม Petroleum Price Database (PPD)
8. ฐํานข้อมูลรําคําพลังงํานต่ํางประเทศ International energy price (IEP)
9. ฐํานขอ้ มลู ผผู้ ลติ ไฟฟํา้ เอกชนทผี่ ลติ ไฟฟํา้ เพอื่ ใชเ้ อง โดยไมข่ ํายเขํา้ ระบบของกํารไฟฟํา้ หรอื จํา หนํา่ ยไฟฟํา้ ใหล้ กู คํา้ ตรง
(IPS) IPS
10.ฐํานข้อมูลพลังงํานทดแทน RENEW ENERGY 11.ฐํานข้อมูลสถิติพลังงํานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB) 21.ฐํานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ําพลังงํานหมุนเวียนขนําดเล็กมําก VSPP
นอกจํากฐํานข้อมูลเดิมแล้ว ยังมีควํามต้องกํารในกํารเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระบบฐํานข้อมูลดังต่อไปน้ี 1. ระบบฐํานข้อมูลสถิติพลังงําน
2. ระบบฐํานข้อมูลรําคําพลังงํานต่ํางประเทศ
3. ระบบฐํานข้อมูลทํางด้ํานข้อมูลไฟฟ้ํา
4. ระบบฐํานข้อมูลดัชนีพลังงําน
5. ระบบฐํานข้อมูลพลังงํานทดแทน
รํายละเอียดโครงสร้ํางข้อมูลที่จัดเก็บ หรือ Data Dictionary ของทุกตํารํางในแต่ละกลุ่มฐํานข้อมูลและโครงสร้ํางตํารําง ข้อมูลระบบเพื่อใช้ในระบบฐํานข้อมูลต่ําง ๆ รวบรวมอยู่ในภําคผนวก ง
2.2.2.5 ศึกษาทบทวนข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน Data Flow
นําเสนอแผนผังระบบข้อมูลโดยรวม แยกพลังงํานเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 1. ถ่ํานหิน (Coal)
2. น้ํามันดิบ (Crude)
3. คอนเดนเสท (Condensate)
4. ก๊ําซธรรมชําติ (NG)
5. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petroleum Product) 6. ไฟฟ้ํา (Electricity)
7. พลังงํานทดแทน (Renew Energy)
8. รําคําพลังงําน
9. ข้อมูลเศรษฐกิจ
 2-262
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   434   435   436   437   438