Page 434 - NEIC_FINAL REPORT
P. 434

 ระบบ SystemName Physical Database
ฐํานข้อมูลพลังงํานทดแทน RENEW ENERGY EPPOENGDB
ฐํานข้อมูลสถิติพลังงํานประเทศไทย Thailand Energy EPPOENGDB Database (ENGDB)
ฐํานขอ้ มลู ผผู้ ลติ ไฟฟํา้ พลงั งํานหมนุ เวยี นขนําด VSPP EPPOENGDB เล็กมําก
รวม
และได้ศึกษําทบทวนข้อมูลในแต่ละตํารํางข้อมูล ให้มีรํายละเอียดข้อมูลในแต่ละตํารํางดังต่อไปนี้ 1. Table Name
ชื่อตํารํางข้อมูลที่จัดเก็บในฐํานข้อมูล
2. Table Description
อธิบํายควํามหมํายอย่ํางย่อของตํารํางข้อมูล
3. ควํามถี่ของกํารจัดเก็บข้อมูล
เช่น ข้อมูลที่กํารจัดเก็บ เป็น รํายวัน,รํายเดือน,รํายปี
4. หน่วยที่วัดค่ําได้ของข้อมูล
เช่น KG, Litre, MMBTU, KW ตํามประเภทของข้อมูล
5. หน่วยงํานท่ีส่งข้อมูล
จํานวนตํารํางข้อมูล พลังงําน เศรษฐกิจ รวม
18 18 47 2 49
13 13
122 23 145
 ฐํานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ําเอกชนที่ผลิตไฟฟ้ําเพื่อ ใช้เองโดยไม่ขํายเข้ําระบบของกํารไฟฟ้ําหรือ จําหน่ํายไฟฟ้ําให้ลูกค้ําตรง (IPS)
 IPS
 EPPOENGDB
 8
  8
   ระบุถึงหน่วยงํานท่ีทําง สนพ. ได้รับข้อมูล หรือไปนําข้อมูลมําจํากกํารเผยแพร่ในช่องทํางต่ํางๆ 6. หมวดข้อมูล และหมวดย่อยของข้อมูลหรือกิจกรรม
ได้แบ่งหมวดเป็น 2 กลุ่มคือ พลังงํานและเศรษฐกิจ และแบ่งหมวดย่อยตํามประเภทกิจกรรมที่ทําของข้อมูลที่จัดเก็บ หมวด พลังงําน ประกอบด้วย หมวดย่อยดังต่อไปนี้
 หมวดข้อมูล : Category
หมวดย่อย : Sub Category
 พลังงําน
Capacity Emission Peak Station Stock กํารจัดหํา กํารใช้ กํารนําเข้ํา กํารแปรรูป
          2-260
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   432   433   434   435   436