Page 432 - NEIC_FINAL REPORT
P. 432

2-258
• อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ําพลังงํานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ • อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ําพลังงํานต่อกํารนําเข้ําสินค้ํา
• อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ําพลังงํานต่อกํารส่งออกสินค้ํา
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
- มูลค่ํากํารใช้ไฟฟ้ํา
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานจํากฟืน
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานจํากถ่ําน
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานจํากแกลบ
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานจํากกํากอ้อย
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําเกษตรกรรม
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําเหมืองแร่
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําอุตสําหกรรมกํารผลิต - มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํากํารก่อสร้ําง
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําบ้ํานที่อยู่อําศัย
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําธุรกิจกํารค้ํา
- มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํากํารขนส่ง
• มูลค่ํากํารขําย
- มูลค่ํากํารขํายน้ํามันดิบจํากแหล่งผลิต
- มูลค่ํากํารขํายก๊ําซธรรมชําติจํากแหล่งผลิต - มูลค่ํากํารขํายคอนเดนเสทจํากแหล่งผลิต
2.2.2.2.4 การสารองพลังงาน
• ปริมําณกํารสํารองน้ํามันดิบ
• ปริมําณกํารสํารองคอนเดนเสท • ปริมําณสํารองก๊ําซธรรมชําติ
2.2.2.2.5 ราคา
• รําคํากํารนําเข้ําน้ํามันดิบ
• รําคํากํารนําเข้ําน้ํามันสําเร็จรูป
• รําคํากํารขํายส่งน้ํามันสําเร็จรูปหน้ําโรงกล่ัน
• รําคํากํารขํายปลีกน้ํามันสําเร็จรูปในกรุงเทพมหํานคร • รําคําเฉลี่ยของพลังงํานที่นําเข้ํา
• รําคําน้ํามันดิบ
• รําคําก๊ําซธรรมชําติ
2.2.2.2.6 ราคาคอนเดนเสท
• ค่ําใช้จ่ํายด้ํานพลังงําน
• ค่ําใช้จ่ํายด้ํานพลังงํานเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน • ค่ําใช้จ่ํายด้ํานพลังงํานของสถํานประกอบกําร
• ค่ําใช้จ่ํายด้ํานพลังงํานของโรงแรมและเกสต์เฮําส์
2.2.2.2.7 รายได้รัฐบาล
• รํายได้รัฐบําลจํากพลังงําน
• กํารจัดสรรค่ําภําคหลวงปิโตรเลียมให้ท้องถ่ิน
2.2.2.2.8 ตัวชี้วัดด้านพลังงาน
 


   430   431   432   433   434