Page 430 - NEIC_FINAL REPORT
P. 430

 2-256
- ปริมําณกํารใช้น้ํามันเช้ือเพลิง
- ปริมําณกํารใช้น้ํามันดิบและวัตถุดิบเข้ําขบวนกํารกลั่นจํากผู้ผลิต
- ปริมําณกํารใช้น้ํามันสําเร็จรูป
- ปริมําณกํารใช้ก๊ําซธรรมชําติ
- ปริมําณกํารใช้ LPG
- ปริมําณกํารใช้ก๊ําซโพรเพน
- ปริมําณกํารใช้ก๊ําซบิวเทน
- ปริมําณกํารจําหน่ํายไบโอดีเซลจํากผู้ผลิต
- ปริมําณกํารใช้ไฟฟ้ํา
- กํารขํายน้ํามันดิบจํากแหล่งผลิต
- กํารขํายก๊ําซธรรมชําติจํากแหล่งผลิต
- กํารขํายคอนเดนเสทจํากแหล่งผลิต
- จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ําใช้
- จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้ํา (เฉพําะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปรํากําร)
- พลังงํานไฟฟ้ําที่จําหน่ํายและใช้ (เฉพําะ กทม. นนทบุรี และสมุทรปรํากําร)
- ผู้ใช้ไฟฟ้ํา (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปรํากําร)
- พลังงํานที่จําหน่ํายและใช้ (ไม่รวม กทม. นนทบุรี และสมุทรปรํากําร)
- จํานวนสถํานประกอบกํารน้ํามันเชื้อเพลิง
- จํานวนสถํานีบริกํารก๊ําซธรรมชําติ (NGV)
- จํานวนสถํานท่ีใช้ก๊ําซธรรมชําติ
o กํารใช้พลังงํานทดแทนและหมุนเวียน
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากฟืน
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากถ่ําน
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากแกลบ
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากกํากอ้อย
o ผู้ประกอบกําร
- จํานวนผู้ประกอบกํารน้ํามันหล่อลื่น
- จํานวนผู้ค้ําน้ํามันตํามมําตรํา 7
- จํานวนผู้ค้ําน้ํามันตํามมําตรํา 10
- จํานวนผู้ค้ําน้ํามันตํามมําตรํา 11
- จํานวนผู้ขนส่งตํามมําตรํา 12
- จํานวนผู้ผลิตไบโอดีเซลสําหรับเครื่องยนต์กํารเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) ที่ได้รับควํามเห็นชอบกํารจําหน่ําย
หรือมีไว้เพ่ือจําหน่ํายจํากกรมธุรกิจพลังงําน
- จํานวนผู้ผลิตไบโอดีเซลท่ีได้รับควํามเห็นชอบกํารจําหน่ํายหรือมีไว้เพ่ือจําหน่ํายจํากกรมธุรกิจพลังงําน
• กํารใช้ตํามสําขําเศรษฐกิจ
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําเกษตรกรรม
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําเหมืองแร่
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําอุตสําหกรรมกํารผลิต - ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํากํารก่อสร้ําง
- ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําบ้ํานที่อยู่อําศัย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   428   429   430   431   432