Page 406 - NEIC_FINAL REPORT
P. 406

ข้อมูลที่หน่วยงานท่ีถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ข้อมูลที่หน่วยงานที่ถูกสอบถามต้องการใช้งาน
ไม่มี
IT InITfrIansftrrausctrtucreture
/หมวดขอ้ มลู กํารเกษตร
หมวดขอ้ มลู ยอ่ ย เกษตรกร
ไม่มี
 สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงําน
กลมุ่ ชนดิ พลงั งําน ประเภทขอ้ มลู /
ชื่อชุดข้อมูล
FARMER
2.2-220
เจ้ําของข้อมูล
กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมประมง
แหล่งที่มํา
กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมประมง, กรมปศสุ ตั ว์
รูปแบบกําร เก็บข้อมูล
Database
   กํารเกษตร
 เกษตรกร
  FARMER_ PROBLEM
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมหม่อนไหม และ สํานักงํานกํารปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมประมง, กรม ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม สหกรณ์,กรมหม่อน ไหม และ สํานักงําน กํารปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
 Database
 กํารเกษตร
  เกษตรกร
   FARMERAD- DRESS
  กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมประมง
  กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมประมง, กรม ปศุสัตว์,กรมส่งเสริม สหกรณ์,กรมหม่อน ไหม และ สํานักงําน กํารปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
  Database
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-233


   404   405   406   407   408