Page 408 - NEIC_FINAL REPORT
P. 408

 กลมุ่ ชนดิ พลงั งําน /หมวดขอ้ มลู
กํารเกษตร
กํารเกษตร
ประเภทขอ้ มลู / หมวดขอ้ มลู ยอ่ ย
เกษตรกร
มูลค่ํา กํารเกษตร
พื้นที่ กํารเกษตร
มูลค่ํา กํารเกษตร
มูลค่ํา กํารเกษตร
ช่ือชุดข้อมูล
เจ้ําของข้อมูล
แหล่งท่ีมํา
รูปแบบกําร เก็บข้อมูล
Database
Database
 กํารเกษตร
 มูลค่ํา กํารเกษตร
 DOAE_PUB- LIC_IN- COME_LIST
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร
 Database
 กํารเกษตร
 พื้นที่ กํารเกษตร
  DOAE_PUB- LIC_WATER_ LIST
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร
  Database
 กํารเกษตร
กํารเกษตร
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
จํากกํารสํารวจ
Database
Database
ครัวเรือน เกษตรกร
รํายได้เงินสด ทํางกํารเกษตร
ข้อมูลกํารผลิต
ข้อมูลต้นทุน สินค้ําเกษตร
รํายได้เงินสด ทํางกํารเกษตร
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
กรมส่งเสริมกํารเกษตร, กรมประมง, กรมปศสุ ตั ว์
ศูนย์สํารสนเทศ กํารเกษตร
จํากกํารสํารวจในพื้นท่ี โดยกํารสุ่ม
 กํารเกษตร
 พื้นที่ กํารเกษตร
 เนื้อที่ใช้ ประโยชน์ กํารเกษตร
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 ศูนย์สํารสนเทศ กํารเกษตร
 Database
 กํารเกษตร
 เกษตรกร
 ข้อมูลกําร ขึ้นทะเบียน เกษตรกรรําย กลุ่มสินค้ํา
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 กรมส่งเสริมกํารเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และ สํานักงํานกํารปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 Database
  กํารเกษตร
 มูลค่ํา กํารเกษตร
 ข้อมูลรําคํา สินค้ําเกษตร รํายวัน
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 จํากกํารสอบถําม
 Database
 กํารเกษตร
 มูลค่ํา กํารเกษตร
  รําคําที่ เกษตรกรขําย ได้ ณ ไร่นํา
 ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
 ส่วนรําคํา (Access)
  Database
 กํารเกษตร
ศูนย์สํารสนเทศกํารเกษตร
กํารสํารวจ
Database
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-235
   406   407   408   409   410