Page 390 - NEIC_FINAL REPORT
P. 390

Data Dictionary ของ Dataset
ข้อมูลปริมําณกํารผลิตของแหล่งน้ํามันฝําง
ชื่อชุดข้อมูล เจ้ําของข้อมูล คําอธิบํายอย่ํางย่อ คําสําคัญ (Dataset_Name) (Data_Owner) (Description) (Keyword)
1 ข้อมูลปริมําณกํารผลิตของ กองนโยบํายปิโตรเลียม เปน็ ปรมิ ําณกํารผลติ นํา้ มนั ดบิ ของ ข้อมูลปริมําณกํารผลิต
 แหล่งน้ํามันฝําง กรมกํารพลังงํานทหําร แหล่งน้ํามันฝําง
ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
ชื่อข้อมูล รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล
สรุปกํารกลั่นและกํารจําหน่ํายน้ํามันของโรง Monthly กรมธุรกิจพลังงําน กลั่นน้ํามันฝําง
ของแหล่งน้ํามันฝําง
รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ Excel
  ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม ชื่อข้อมูล
ข้อมูลหลุมกํารผลิต (จํานวนหลุม,สํารอง)
ข้อมูลท่ีหน่วยงํานที่ถูกสอบถํามต้องกํารใช้งําน ชื่อข้อมูล
ข้อมูลสถิติ บนหน้ําเว็บไซต์ สนพ.
รําคําน้ํามัน บนหน้ําเว็บไซต์ สนพ. ประกําศสเปคน้ํามัน
สรปุ กํารผลติ -กํารใช-้ กํารนํา เขํา้ -กํารสง่ ออก นํา้ มนั ศักยภําพพลังงํานทดแทน
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รปูแบบขอ้มลูทตี่อ้งกําร
  รอบระยะเวลําทตี่ อ้ งกําร
แหล่งท่ีมําของข้อมูล สนพ.
สนพ.
ธพ.
ธพ.
รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
   ศักยภําพสํายส่ง
สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงําน ชื่อชุดข้อมูล
ข้อมูลปริมําณกํารผลิตของ แหล่งน้ํามันฝําง
ข้อมูลยอดรับ
ช่ือชุดข้อมูล
ข้อมูลนําเข้ํากลั่น
เจ้ําของข้อมูล
แหล่งที่มํา หน่วยท่ีย่อยที่สุดของกําร รูปแบบกํารเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
  กองนโยบํายปิโตรเลียม แหลง่ นํา้ มนั ฝําง สถํานประกอบกําร CSV/XLS กรมกํารพลังงํานทหําร
ส่วนบริหํารผลิตภัณฑ์ โรงกลั่นฝําง สถํานประกอบกําร CSV/XLS กรมกํารพลังงํานทหําร
เจ้ําของข้อมูล แหล่งท่ีมํา หน่วยท่ีย่อยที่สุดของกําร รูปแบบกํารเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
ส่วนบริหํารผลิตภัณฑ์ โรงกลั่นฝําง สถํานประกอบกําร CSV/XLS กรมกํารพลังงํานทหําร
   2-218
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   388   389   390   391   392