Page 388 - NEIC_FINAL REPORT
P. 388

 2-216
20)กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร • หน้าที่และภารกิจ
พิจํารณํา เสนอควํามเห็น วํางแผน ประสํานงําน และดําเนินกํารกํากับดูแลงํานด้ํานกํารพลังงํานทหําร กํารบริหําร กํารผลิตปิโตรเลียมด้วยเงินอุดหนุน กํารสํารวจปิโตรเลียมบนบกในภําคเหนือ งํานด้ํานกิจกํารพลเรือน และกําร เผยแพร่ประชําสัมพันธ์อุตสําหกรรมป้องกันประเทศและพลังงํานทหําร และปฏิบัติงํานอื่น ๆ ตํามที่ได้รับมอบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• กรมกํารพลังงํานทหําร มบี ่อน้ํามันฝําง หรือชื่ออย่ํางเป็นทํางกํารคือ ศูนย์พัฒนําปิโตรเลียมภําคเหนือ อ.ฝําง จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงํานที่รับผิดชอบในกํารสํารวจ ขุดเจําะ ผลิต และกลั่นเป็นผลิตภัณฑน์ ้ํามันในรูปแบบตํา่ ง ๆ โดยผลิตใหก้ ับหน่วยงําน ควํามมั่นคง และหน่วยงํานทหํารทํางพื้นที่ภําคเหนือ เหลือจํากนั้นจึงจําหนํา่ ยออกไปยังประเทศเพื่อนบ้ําน
• มกี องพลงั งํานทดแทน ซงึ่ ปจั จบุ นั เนน้ ไปทํางดํา้ นโซลํารเ์ ซลล์ ประสํานงํานกบั กระทรวงพลงั งําน (พพ. สนพ.) อยํา่ งใกลช้ ดิ ได้รับกํารอนุเครําะห์ในกํารนําเสนอโครงกํารเข้ําไปขอรับทุนสนับสนุนด้ํานพลังงํานอย่ํางต่อเนื่องทุกปี ตํามกํารพิจํารณําของ คณะกรรมกํารกองทุนถึงควํามเหมําะสมของโครงกําร
• ปลํายปที แ่ี ลว้ ปลดั กระทรวงกลําโหมไดส้ งั่ กํารใหจ้ ดั ทํา ศนู ยส์ ํารสนเทศของกระทรวงกลําโหมโดยมแี นวควํามคดิ เชน่ เดยี วกนั กับกระทรวงพลังงําน
• ภํารกิจหลัก 80% - 90% คือสํารวจ และขุดเจําะปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทํานภําคเหนือ จะมีกํารรํายงํานมําทุกวัน วํา่ ผลติ ไดก้ บ่ี ํารเ์ รลตอ่ วนั เมอื่ ครบเดอื นจะรํายงํานไปทกี่ รมธรุ กจิ พลงั งําน โดยแยกเปน็ 2 สว่ นคอื รํายงํานผลกํารดํา เนนิ งํานของ บ่อน้ํามันฝํางเป็นยอดกํารผลิตน้ํามันแยกตํามผลิตภัณฑ์ และกํารจัดจําหน่ํายให้หน่วยงํานควํามมั่นคงในพื้นที่ภําคเหนือ และส่ง ออกประเทศเพื่อนบ้ําน เน่ืองจํากเป็นน้ํามัน off spec จําหน่ํายให้ผู้ประกอบกํารใดบ้ําง อีกส่วนคือส่งให้สํานักงํานนโยบํายและ แผนพลังงําน (สนพ.) รํายงํานทุกเดือน เป็นยอดกํารผลิตน้ํามันดิบต่อเดือน
• ด้ํานพลังงํานทดแทน ไม่ได้มีภํารกิจในกํารสํารวจ ขุดเจําะเหมือนกับปิโตรเลียม ดังน้ันจะเป็นงํานในลักษณะขอรับกําร สนบั สนนุ จํากในกองทนุ ฯ เพอื่ ดําเนนิ กํารจดั ซอ้ื จดั จํา้ งสงิ่ ของทจี่ ะอํานวยควํามสะดวกใหก้ บั หนว่ ยทหํารในโครงกํารพระรําชดําริ ซึ่งจะเป็นตัวกลํางในกํารสํารวจควํามต้องกํารของหน่วยงํานทหํารในประเทศไทยทั้งหมดเช่นในพนื้ ที่ห่ํางไกลตํามแนวชํายแดน หรือหน่วยงํานที่ต้องกําร เช่น โซลําร์เซลล์ประจําที่เป็นแหล่งจํา่ ยไฟฟ้ําให้กับหน่วยทหํารในพื้นที่ทุรกันดําร ไม่มีไฟฟ้ําเข้ําถึง ก็ สํามํารถใช้สําหรับติดต่อสื่อสําร กํารให้แสงสว่ํางในพื้นที่ เหล่ํานเี้ ป็นต้น เมื่อได้รับงบประมําณมําก็จะแจกจ่ําย ดังนั้น ในเรื่องของ พลงั งํานทดแทนจะไมม่ ขี อ้ มลู อะไรมําก สว่ นใหญจ่ ะเปน็ เรอื่ งกํารขอเงนิ จํากกองทนุ ฯ เมอื่ กองทนุ ใหเ้ งนิ มํากจ็ ะทํากํารจดั ซอื้ จดั จํา้ ง และนําไปมอบใหก้ บั หนว่ ยงํานในพน้ื ท่ี และคอยกํากบั ดแู ล รํายงํานผลตํา่ ง ๆ ใหก้ บั กระทรวงพลงั งําน และหนว่ ยงํานทรี่ บั ผดิ ชอบ
• ข้อมูลที่กรมกํารพลังงํานทหําร ขอรับกํารสนับสนุนจํากกระทรวงพลังงําน ในส่วนของ สนพ. จะเป็นเรื่องของรําคํา ปโิ ตรเลยี ม และในสว่ นของกรมธรุ กจิ พลงั งํานจะเปน็ ในเรอื่ งของ สรปุ ขอ้ มลู กํารผลติ นํา เขํา้ สง่ ออก จํา หนํา่ ย ซงึ่ เปน็ ขอ้ มลู โดยรวม ของทั้งประเทศ และประกําศต่ําง ๆ ทํางหน้ําเว็บ
• ข้อมูลด้ํานกํารผลิตจะเป็นหน่วยงํานที่ฝํางจัดเก็บไว้ว่ํามีกํารผลิตหลุมใดบ้ําง จํานวนเท่ําไหร่
• ข้อมูลที่กรมฯ จัดเก็บในรูปแบบ Excel ซึ่งข้อมูลท่ีเก็บ ณ ปัจจุบัน ย้อนหลังถึงปี 58 แต่ถ้ําย้อนหลังมํากกว่ํานี้ หรือข้อมูล ในเชิงลึกกว่ํานี้จะต้องสอบถํามที่บ่อน้ํามันฝําง
• ภํารกจิ หลกั ของกองพลงั งํานทดแทนคอื กํารสํา รวจเฉพําะกําร และกํารสนบั สนนุ ใหก้ บั ทหํารทดี่ อ้ ยโอกําสในกํารใชพ้ ลงั งําน เน้นที่ไฟฟ้ําเป็นหลัก เป็นกํารผลิตอุปกรณ์เล็กๆ เพ่ือให้ทหํารได้ใช้ ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับแผน AEDP น้อยมําก เพรําะไม่ได้ผลิตเพื่อ จําหน่ํายหรือขําย และก็จะมีในส่วนของเหล่ําทัพที่จะมีโซลําร์แก๊สบ้ํางขนําดเกือบ 1 MW ผลิตไว้ใช้ในหน่วยงําน ซึ่งข้อมูลกําลัง ผลิตมีเก็บข้อมูลไว้ สํามํารถรํายงํานให้ได้ เก็บข้อมูลเป็นจํานวนกํารผลิตต่อปี
• หน่วยงํานในกลําโหม จะมีหน่วยงําน อผศ. (องค์กํารสงเครําะห์ทหํารผ่ํานศึก เป็นหน่วยงํานในสังกัดกระทรวงกลําโหม แต่ไม่ใช่ทหําร ต้ังข้ึนเพ่ือส่งเสริมทหํารผ่ํานศึกพิกําร ทหํารผ่ํานศึกจะได้พื้นท่ีจํากรัฐบําลสร้ํางเป็นนิคม ชุมชน กระจํายอยู่ทั่ว ประเทศ ไม่กี่แห่ง) ผลิตไฟฟ้ําเพื่อจําหน่ําย แต่มีไม่มํากประมําณ 5 – 7 MW ซึ่งเป็นหน่วยงํานเอกชน คําดว่ําได้ส่งข้อมูลให้ กระทรวงพลังงํานอยู่แล้ว
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   386   387   388   389   390