Page 389 - NEIC_FINAL REPORT
P. 389

• โดยรวมพลังงํานทดแทนท่ีผลิตภํายใต้กรมกํารพลังงํานทหําร มีเพียง 0.025% เท่ํานั้น
• ข้อมูลที่จัดเก็บสํามํารถระบุเป็นปริมําณรํายหลุม รํายวัน ที่ผลิตได้ และข้อมูลกํารกลั่นสํามํารถระบุ เป็นรํายผลิตภัณฑ์ และปริมําณที่ผลิตได้
• ที่ฝํางกําลังกํารผลิตต่อวันประมําณ 750 บําร์เรล โดยเฉลี่ยต้ังเป้ําไว้ 3 หลุม 2 หลุมผลิตเพิ่ม 1 หลุม เพื่อกํารสํารวจ และ สํารวจพื้นท่ีเปล่ียนไปทุก ๆ 5 ปี เปล่ียนอําเภอไปเรื่อย ๆ จะมีนักวิชํากํารที่จบธรณีวิทยําน้ํามันโดยเฉพําะมําดูแลในส่วนนี้
• ผลติ ภณั ฑท์ สี่ ง่ ออกจะเปน็ แนป็ ทํา ดเี ซล เตํา (ไมม่ เี บนซนิ ) ซงึ่ มขี อ้ มลู ปรมิ ําณกํารสง่ ออกและนํา สง่ ให้ กรมธรุ กจิ พลงั งํานทกุ เดอื น
• เนื่องจํากข้อมูลของกรมฯ เป็น Excel ดังน้ันกํารเช่ือมโยงสํามํารถทําได้โดยวํางบน Server และเปิด port ให้ภํายนอก เขํา้ มําได้ แตต่ อ้ งประสํานผํา่ น กรมเทคโนโลยสี ํารสนเทศและอวกําศกลําโหม (ทสอ.กห.) ตงั้ อยทู่ ศี่ รสี มําน ปํากเกรด็ เปน็ หนว่ ยงําน ของกระทรวงกลําโหม ท่ีรับผิดชอบเรื่องกํารวําง backbone เช่ือมโยงข้อมูลของกระทรวง ซ่ึงจะมีควํามชํานําญ และรับผิดชอบ ดูแลเรื่องกํารเชื่อมโยงข้อมูลโดยเฉพําะ
• กรมฯ ฝํากเร่ืองของข้อมูลพลังงํานท่ีกระจัดกระจํายอยู่ที่หลําย ๆ หน่วยงําน ควรจะรวมที่จุด ๆ เดียว รวมถึงควํามล่ําช้ํา ของข้อมูล ซ่ึงจะช้ําไปประมําณ 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน แต่ก็เข้ําใจว่ํา กว่ําจะได้ข้อมูลจํากต้นทํางก็คงจะมีควํามล่ําช้ํา
• ขอ้ มลู เรอื่ งสํายสง่ กเ็ ปน็ ประโยชน์ ซงึ่ กรมฯ ไดใ้ หก้ ํารสนบั สนนุ เรอื่ งสํายสง่ ในพน้ื ทห่ี ํา่ งไกล ซงึ่ ขอ้ มลู ของกระทรวงกน็ ํา่ จะมี ประโยชน์ในกํารติดตั้งสํายส่งของกรมฯ
• กรมฯ จะมีกํารประชุม conference กับฝํางในทุกสัปดําห์ และจะแจ้งรํายละเอียดที่กระทรวงพลังงํานดําเนินกํารอยู่นี้ ให้กับทํางบ่อน้ํามันฝํางได้ทรําบ และอําจจะทํากํารจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกํารดําเนินงํานของพลังงํานไว้ล่วงหน้ํา
กรมฯ อยํากให้มีข้อมูล online เกี่ยวกับรํายละเอียดของสํายส่งว่ําที่ไหนที่สํายส่งไม่พอ ที่ไหนที่ต้องกํารพลังงําน สํามํารถจะใช้ พลังงํานตัวไหนข้ึนมําทดแทน ซึ่งตอนน้ีกํารหําข้อมูลค่อนข้ํางยําก
• ที่ผ่ํานมําผู้บังคับบัญชําพยํายํามผลักดันให้กรมกํารพลังงํานทหํารเป็นประตูเพื่อท่ีจะติดต่อกับภํายนอก ข้อมูลที่เกี่ยวกับ พลังงํานให้มําที่กรมกํารพลังงํานทหํารก่อน และกรมฯ จะทําหน้ําที่กระจํายข้อมูลไปตํามหน่วยงํานต่ําง ๆ ของกลําโหม
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ระบบงํานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อมูลกํารกล่ันและกํารจําหน่ํายน้ํามันของโรงกล่ันน้ํามันฝําง
ข้อมูลปริมําณกํารผลิตของแหล่งน้ํามันฝําง ข้อมูลกํารกลั่นและกํารจําหน่ํายน้ํามันของโรงกลั่นน้ํามันฝําง
ประเภทฐํานข้อมูลที่จัดเก็บ Excel File
Excel File
คําอธิบํายอย่ํางย่อ คําสําคัญ (Description) (Keyword)
เป็นยอดรับปริมําณน้ํามันดิบจําก ข้อมูลยอดรับ แหล่งน้ํามันฝําง
เปน็ ปรมิ ําณนํา้ มนั ดบิ ทน่ี ํา เขํา้ กลนั่ ข้อมูลนําเข้ํากล่ัน ในโรงกล่ันฝําง
เป็นปริมําณผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละ ขอ้ มลู ผลติ ภณั ฑท์ กี่ ลนั่ ได้ ชนิดที่โรงกลั่นฝํางกล่ันได้
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
         ช่ือชุดข้อมูล (Dataset_Name)
1 ข้อมูลยอดรับ
2 ข้อมูลนําเข้ํากล่ัน
3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่กลั่นได้ 4
เจ้ําของข้อมูล (Data_Owner)
ส่วนบริหํารผลิตภัณฑ์ กรม กํารพลังงํานทหําร
ส่วนบริหํารผลิตภัณฑ์ กรม กํารพลังงํานทหําร
ส่วนบริหํารผลิตภัณฑ์ กรม กํารพลังงํานทหําร
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ จําหน่ําย
   ส่วนบริหํารผลิตภัณฑ์ กรม กํารพลังงํานทหําร
  เป็นปริมําณกํารจําหน่ําย ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของโรงกลั่น ฝําง
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ จําหน่ําย
   2-217

   387   388   389   390   391