Page 278 - NEIC_FINAL REPORT
P. 278

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม หัวข้อสอบถามด้านระบบงานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
 ระบบงํานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
 ชื่อระบบงําน ฐํานข้อมูล
 ประเภทฐําน ข้อมูล ที่จัดเก็บ
 รูปแบบ Application (Web / Windows / Mobile)
 API/ Web- Service เชื่อม ต่อ
  กํารพัฒนํา ระบบ
 1 ข้อมูลพลังงํานไฟฟ้ําท่ีผลิตและซื้อสุทธิ รํายเดือน
2 ข้อมูลกํารจําหน่ํายไฟฟ้ํา และควําม ต้องกํารพลังไฟฟ้ําสูงสุดรํายเดือน
3 ข้อมูลปริมําณกํารใช้เชื้อเพลิง รํายเดือน 4 ข้อมูลกําลังผลิตตํามสัญญํา
5 กํารใช้เชื้อเพลิงรํายวัน
6 ข้อมูลกํารใช้น้ํารํายวัน
7 ข้อมูล DailyLoad Curve
Control
Control
Control Control Control Control Control
Oracal
Oracal
Oracal Oracal Oracal Oracal Oracal
Web
Web
Web Web Web Web Web
คําอธิบํายอย่ํางย่อ
มี
มี
มี มี มี
ดําเนินกํารเอง
ดําเนินกํารเอง
ดําเนินกํารเอง ดําเนินกํารเอง ดําเนินกํารเอง ดําเนินกํารเอง ดําเนินกํารเอง
คําสําคัญ
กํารจําหน่ํายไฟฟ้ํา กํารใช้เช้ือเพลิง
กํา ลงั ผลติ ตํามสญั ญํา
กํารผลิตไฟฟ้ํา กํารผลิตไฟฟ้ํา กํารผลิตไฟฟ้ํา
    หัวข้อสอบถํามด้ํานตํารํางข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่
ช่ือชุดข้อมูล เจ้ําของ ข้อมูล
1
2 ข้อมูลกํารจําหน่ํายไฟฟ้ํา EGAT
3 ข้อมูลปริมําณกํารใช้เชื้อเพลิง รํายเดือน EGAT
4 ข้อมูลกําลังผลิตตํามสัญญํา EGAT
5 กํารใช้เชื้อเพลิงรํายวัน EGAT
6 ข้อมูลกํารใช้น้ํารํายวัน EGAT
7 ข้อมูล Daily Load Curve EGAT
กํารจําหน่ํายไฟฟ้ําของ กฟผ. ปริมําณกํารใช้เชื้อเพลิง
 ข้อมูลพลังงํานไฟฟ้ําที่ผลิตและซื้อสุทธิ รํายเดือน
 EGAT
 ค่ําพลังงํานไฟฟ้ําที่ผลิตสุทธิจําก รฟ. กฟผ. และค่ําพลังงํานไฟฟ้ําที่ซื้อจําก รฟ.เอกชน และ รฟ.ต่ํางประเทศ
 พลังงํานไฟฟ้ํา
  กําลังลิตตํามสัญญําของโรงไฟฟ้ํา กฟผ. และ เอกชน
ปริมําณกํารใช้เช้ือเลิงของโรงไฟฟ้ํา ปริมําณกํารใช้น้ําของโรงไฟฟ้ํา Daily Load Curve
   2-128
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   276   277   278   279   280