Page 276 - NEIC_FINAL REPORT
P. 276

2-126
- ขอ้ มลู กํา ลงั ผลติ บํางอยํา่ งจะไมไ่ ดแ้ บบ real time แตจ่ ะมที ที่ ําง สกพ. ไดต้ วั ที่ monitor โรงไฟฟํา้ เปน็ ขอ้ มลู รํายนําที
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
10) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟผ. เป็นรัฐวิสําหกิจด้ํานกิจกํารพลังงําน ภํายใต้กํารกํากับดูแลของกระทรวงพลังงําน กระทรวงกํารคลัง ดําเนินธุรกิจ หลักในกํารผลิต จัดให้ได้มํา และจําหน่ํายพลังงํานไฟฟ้ําให้แก่กํารไฟฟ้ํานครหลวง (กฟน.) กํารไฟฟ้ําส่วนภูมิภําค (กฟภ.) ผใู้ ชไ้ ฟฟํา้ ตํามกฎหมํายกํา หนดและประเทศใกลเ้ คยี ง พรอ้ มทง้ั ธรุ กจิ อนื่ ๆ ทเี่ กย่ี วเนอื่ งกบั กจิ กํารไฟฟํา้ ภํายใตก้ รอบพระรําชบญั ญตั ิ กฟผ.
• หน้าที่และภารกิจ
เปน็ องคก์ รหลกั เพอื่ รกั ษําควํามมนั่ คงดํา้ นพลงั งํานไฟฟํา้ และเพมิ่ ขดี ควํามสํามํารถในกํารแขง่ ขนั ของประเทศดว้ ยนวตั กรรม เพ่ือควํามสุขของคนไทย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ผู้อํานวยกํารฝ่ํายจัดกํารและพัฒนําระบบสํารสนเทศ กล่ําวว่ํา แก๊ส น้ํามัน เชื้อเพลิง ไฟฟ้ํา น้ันเป็นแหล่งพลังงํานซึ่งคิด ว่ําหํากสํามํารถนํามํา integrate ด้วยกันได้จะเป็นกํารดีซ่ึง กฟผ. อยํากสํามํารถตอบประชําชนได้ว่ําเหตุใด กฟผ. จึงมีกํารคิด ค่ําไฟอย่ํางไร ซึ่งอยํากให้เห็นถึงแหล่งท่ีมําของต้นทุน รําคํา เพ่ือสํามํารถชี้แจงประชําชนได้ ยินดีให้ควํามช่วยเหลือด้ํานต่ําง ๆ ซ่ึงปัจจุบันมีกํารตั้ง platform - Big Data Eco System Platform ภํายใน กฟผ. เอง และ ในอนําคต มีควํามต้องกํารจัดต้ัง Hybrid cloud ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในกํารให้บริกํารข้อมูล และมีระบบควํามป้องกันควํามปลอดภัยที่ดี
ปัจจุบัน กฟผ. มีกํารทํา digital transformation roadmap อยู่ ซึ่งต้องกํารนําข้อมลู สภําพแวดล้อม สภําพอํากําศ มําทํา forecast เรื่องประสิทธิภําพกํารผลิตไฟฟ้ํา ซึ่งแผน roadmap ของกํารทํา IT transformation ในปี 2562 ได้กําหนดออกมํา ทั้งสิ้น 19 แผน ซึ่งผ่ํานควํามเห็นชอบโดย board แล้ว ในปลํายเดือนมกรําคม 2563 จะมีกํารประชุมนําเสนอ board เพ่ือให้ อนุมัติ
- 19 แผนนี้จะครอบคลุมกํารทํางํานทั้งหมดของแผนกํารดําเนินงํานของ กฟผ. (business layers) ซึ่งมีฝ่ํายกลยุทธ์ ดูเรื่อง data governance ภํายใน 6 เดือนแรกจะเป็นเรื่องกํารทํา data framework โดยจะเริ่มจําก 2 core businesses
- ในปัจจุบัน ข้อมูลที่ทําจะนําส่ง สกพ. ก่อน กํารเชื่อมโยงข้อมูลจะมี information ที่ต้องส่งให้ กกพ. และหน่วยงําน ที่ร้องขอ ด้ําน information technology เช่น ข้อมูล Scada ที่เช่ือมต่อกับกํารไฟฟ้ํานครหลวงและส่งให้กับหน่วยงํานรัฐ
- สิ่งที่คําดว่ําจะให้บริกํารได้จะเป็นทํางด้ําน information ซึ่งจะมีฝ่ํายควบคุมระบบ ท่ีเป็น gateway ส่งข้อมูลผ่ําน API ที่ให้บริกําร
• สา หรบั ขอ้ มลู ทเ่ี พมิ่ มากขนึ้ จากทส่ี ง่ ให้ สกพ. นนั้ จะมี requirement มาจาก สนพ. เชน่ สถานี charge ประจรุ ถไฟฟา้ และ ขอ้มลูพลงังานenergymeterตามเครอื่งchargeรถเพอื่นามาวเิคราะหก์ารใชร้ถยนตไ์ฟฟา้ทเี่ปน็บรกิารทใ่ีหก้บั สนพ.
- ขอ้ มลู ดํา้ นรําคําทปี่ จั จบุ นั สง่ ใหก้ บั สกพ. ทําง สนพ. ตอ้ งกํารขอ้ มลู เดยี วกนั ทําง IT สํามํารถสง่ ขอ้ มลู บํางสว่ นสํามํารถ ให้ได้แต่จะต้องมีกําร hash ข้อมูลบํางอย่ํางไว้
- กํารเชอื่ มตอ่ ขอ้ มลู กบั สนพ. นนั้ มกี ํารสง่ ขอ้ มลู กนั เปน็ รํายเดอื นเปน็ Excel แลว้ และกํา ลงั จะแปลงเปน็ web service Open data ทํางส่วนภูมิภําคมีกํารส่งข้อมูลให้ EGAT เหมือนกัน ซึ่งเค้ําไม่ได้ให้เป็นรํายโรง แต่แปลงมําแล้วเป็นประเภท ทําง EGAT สํามํารถทําข้อมูลเฉพําะทที่ ําง สนพ. ต้องกํารออกเป็น web service ได้โดยมีกํารปรับข้อมูลบํางอย่ํางเพ่ือป้องกัน ควํามปลอดภัยของข้อมูล
- กรณตี น้ ทนุ กํารผลติ มปี ญั หํามํากทสี่ ดุ จะมแี คข่ อ้ มลู ตน้ ทนุ ของ EGAT เทํา่ นนั้ ซง่ึ ไมส่ ํามํารถใหข้ อ้ มลู ทงั้ หมดไดเ้ พรําะ เป็นข้อมูลที่ไม่สํามํารถให้ได้ ซึ่ง IPP ที่เป็นเอกชน นั้นไม่สํามํารถเปิดเผยได้เพรําะเป็นข้อมูลทํางธุรกิจ
- ปัจจุบันข้อมูลที่ทําง regulator นั้นได้มํากกว่ํา สนพ. เพรําะมีกํารกําหนดชัดเจนในกฎหมํายซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล ตํามกฎหมํายทั้งหมด
 
   274   275   276   277   278