Page 277 - NEIC_FINAL REPORT
P. 277

• ข้อมูลที่ให้ สกพ. ตามกฎหมายนั้นจะรวบรวมไว้เป็นรายเดือน ซ่ึงจะ delay 2 เดือน เน่ืองจากต้องผ่านการวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการขายต้องจบ billing ก่อนซึ่งจะ delay 3 เดือน
- ปัจจุบันของทําง กฟผ. มีกํารตงั้ big data storage มีกํารจัดทํา big data analytic - RE forecast โดยติดต่อกับ กรมอตุ นุ ยิ มวทิ ยํา และซอื้ ขอ้ มลู จําก sources ตํา่ ง ๆ เพรําะขอ้ มลู หลงั มเิ ตอรน์ น้ั ไมส่ ํามํารถนํามําได้ และยงั ตอ้ งกํารขอ้ มลู หนํา้ แผง ซึ่งไม่สํามํารถได้มําข้อมูลหน้ําแผงของโรงไฟฟํา้ REนั้นPEAเป็นคนเก็บแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลมําทํางEGATจึงต้องเข้ําไปค้นหําเอง เช่นไปขอมําจํากregulatorหรือเป็นกํารซื้อข้อมูลมําเพรําะไม่มีสัญญํากับโรงไฟฟํา้นนั้ ศูนย์REControlCenterของสนพ. น้ันไม่ได้ควบคุมโรงที่เป็น RE จริงๆ แต่ไปควบคุมโรงที่เป็น conventional
- กํารสง่ ขอ้ มลู ให้ regulator ยงั คงเปน็ กระดําษอยเู่ พรําะตอ้ งมกี ํารเซน็ รบั รอง หํากเปน็ electronic จะผดิ ขอ้ กฎหมําย ข้อมูลปัจจุบันที่ทําง สนพ. ได้รับจําก EGAT ผ่ําน web นั้น ต่อไปจะสํามํารถให้เป็นรํายภําคได้ หํากแต่กํารแบ่งภําคของ EGAT และ PEA นั้นจะต่ํางกัน เช่น เขตโรงไฟฟ้ําที่ชุมพร ข้อมูลสํายส่ง
- ข้อมูลที่ให้กับ regulator นั้นจะเป็นเชิงกํารกํากับดูแล แต่ยังไม่มีกํารส่งข้อมูล forecast
• ทาง EGAT ให้ข้อมูลรายเชื้อเพลิงให้แก่ ปตท.
- ขณะ Grid code 3 ฉบับ ซึ่งบอกว่ําโรงไฟฟ้ํา SPP จะเช่ือมต่อระบบได้จะต้องทําอะไรบ้ําง ซ่ึงจะสํามํารถเก็บข้อมูลได้ เพ่ิงลงนํามในเดือน ธันวําคม 62
- RIM FIN ขอบเขตกํารให้ข้อมูลโรงไฟฟ้ํา แต่ละกองจะเห็นข้อมูลเฉพําะส่วนเท่ําน้ัน ซ่ึงเค้ําก็มีข้อจํากัดเช่นกัน - ขนําดกํารจัดเก็บข้อมูล
• OT (operation) ควบคุมระบบ ฝั่ง Scada อยู่ใน Oracle database ไม่ได้ใหญ่มําก มี redundant 6 ชุด ซ่ึงรวม 3ระบบเปน็ กํารเกบ็ ขอ้ มลู ละเอยี ดทปี่ จั จบุ นั จะไดข้ อ้ มลู แบบrealtimeเปน็ onRAMprocessingมกี ํารเกบ็ ขอ้ มลู historical ลงบน Oracle ประมําณ 2 TB อยู่ได้ 30 วันก่อนส่งลง tape backup
• ข้อมูลท่ีมีไม่ใช่มีแต่เฉพําะข้อมูลดิบ แต่มีข้อมูลที่ผ่ํานกําร calculate อยู่แล้ว และข้อมูลที่ได้มําน้ันมีกํารกรอง มําแล้วจํากศูนย์ Scada ต้นทํางเพรําะมีข้อจํากัดในเรื่องของเส้นทํางกํารส่งข้อมูล อีกทั้งรูปแบบกํารส่งข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละ ประเภทนั้นแตกต่ํางกัน จึงต้องมีกํารแปลงรูปแบบข้อมูลก่อน
• IT - historical ข้อมูล - จะสร้ําง output zone ข้ึนมําถ่ํายข้อมูลออกมําจําก OT ซึ่งอําจลดเฉพําะที่ต้องใช้เท่ํานั้น ซ่ึงอําจจะเหลือเพียง 30% - ระบบเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปีปฏิทิน หํากต้องกํารย้อนมํากกว่ํานั้น ต้องเอําข้อมูลจําก storage ที่ย้อนหลัง 10 ปี ได้ - 4TB
• Bandwidth ของกํารรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 2Gb
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้อํานวยกํารฝํา่ ยจัดกํารและพัฒนําระบบสํารสนเทศ แจ้งว่ําข้อมูลท่ีจะให้บริกํารเพอ่ื ไปใช้จริงน้ัน 80% เป็นเร่ืองของกํารทํา data cleansing เช่น กํารใช้ข้อมูล real time จําก Scada ต่ํางก็มีรูปแบบที่ต่ํางกัน จึงต้องมีกํารกําหนดโดยกํารใช้ Data Governance เพ่ือ setup master data structure ให้ถูกต้อง ดังนน้ั จึงเห็นว่ํากํารให้บริกํารข้อมูลนนั้ EGAT จะต้องทํากําร บริหํารจัดกํารข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยําเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดไม่ต้องเสียเวลําในกํารทําcleansingอีกครง้ั ซงึ่เห็นว่ําควร focus ว่ําต้องกํารข้อมูลอะไร มีควํามถ่ีอย่ํางไร เพื่อให้ทําง EGAT จัดเตรียมกระบวนกํารในกํารจัดหําและจัดกํารข้อมูลเพ่ือนําส่ง ให้อีกคร้ัง
หํากมกี ํารจดั ตงั้ ศนู ย์ ตอ้ งมกี ํารแกก้ ฎหมํายใหมท่ ง้ั หมด เนอื่ งจํากในกฎหมํายไมไ่ ดม้ กี ํา หนดไวว้ ํา่ โรงไฟฟํา้ ตอ้ งสง่ ขอ้ มลู ใดบํา้ ง ปจั จบุ นั กฟผ. ทํา สญั ญํา peer-to-peer กบั โรงไฟฟํา้ และมขี อ้ สญั ญําเรอื่ งกํารปกปดิ ขอ้ มลู ของโรงไฟฟํา้ ซงึ่ เปน็ ขอ้ มลู ท่ี sensitive มํากในเชงิ ธรุ กจิ จงึ ทํา ใหไ้ มส่ ํามํารถสง่ ขอ้ มลู ใหก้ บั หนว่ ยงํานภํายนอกได้ หํากตอ้ งกํารใหส้ ง่ ขอ้ มลู ใหก้ บั ศนู ยฯ์ กํารแกไ้ ขกฎหมําย เป็นสิ่งจําเป็น
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-127


   275   276   277   278   279