Page 271 - NEIC_FINAL REPORT
P. 271

• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
หัวข้อสอบถํามด้ํานข้อมูลท่ีจัดเก็บ
ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลรําคํา Mop
ข้อมูลโครงสร้ํางรําคําน้ํามัน เชื้อเพลิง
ข้อมูลโครงสร้ํางรําคําก๊ําซ ปิโตรเลียมเหลว LPG
เจ้ําของข้อมูล คําอธิบํายอย่ํางย่อ คําสําคัญ
กลุ่มงํานนโยบํายและ รําคําน้ํามันดิบตลําดโลก จําก Platts Crude & Oil กลยุทธ์รําคํา
กลุ่มงํานนโยบํายและ กํารคํานวณรําคําโครงสร้ํางน้ํามันฯ โครงสร้ํางรําคําน้ํามัน กลยุทธ์รําคํา
กลุ่มงํานนโยบํายและ กํารคํานวณรําคําโครงสร้ํางก๊ําซ LPG โครงสร้ํางรําคําก๊ําซ กลยุทธ์รําคํา LPG
   หัวข้อสอบถํามด้ํานรํายงํานที่เผยแพร่
ชื่อรํายงํานที่เผยแพร่ รูปแบบกํารเผยแพร่ ควํามถี่ในกํารเผยแพร่ รอบวันท่ีเผยแพร่
 กํารกําหนดอัตรําเงินส่งเข้ํากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง PDF สําหรับก๊ําซปิโตรเลียมเหลว
กํารกําหนดอัตรําเงินส่งเข้ํากองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง PDF สําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง
ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน (ข้อมูลที่ สกนช. ส่งให้แล้ว)
ข้อมูล
ข้อมูล 06=Bi-weekly
ข้อมูล จันทร์เว้นจันทร์
ตํามมติที่ประชุมฯ
  ชื่อข้อมูล กํารคํานวณประกําศสําหรับก๊ําซปิโตรเลียมเหลว
ประมําณกํารฐํานะกองทุน ฐํานะกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง
รอบระยะเวลําที่ได้รับ แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
 จันทร์เว้นจันทร์
ทกุ สปั ดําห/์ ทกุ ครงั้ ทที่ ํา
ทุกสัปดําห์
กลุ่มงํานนโยบํายและ Excel กลยุทธ์รําคํา
สํา นกั บรหิ ํารกํารเงนิ ฯ Excel สํา นกั บรหิ ํารกํารเงนิ ฯ Excel สํา นกั บรหิ ํารกํารเงนิ ฯ
 ประกําศ กบน. เร่ืองกํารกําหนดอัตรําเงินส่งเข้ํา กองทุน อัตรําเงินชดเชย อัตรําเงินคืนจํากกองทุน และอตั รําเงนิ ชดเชยคนื กองทนุ สํา หรบั กํา๊ ซปโิ ตรเลยี ม เหลว
 จันทร์เว้นจันทร์
 กลุ่มงํานนโยบํายและ กลยุทธ์รําคํา
 PDF
  รํายละเอียดกํารจัดเก็บและชดเชยกองทุนแต่ละชนิด รํายไตรมําส
   2-122
เช้ือเพลิงรํายเดือน *
หมํายเหตุ * ข้อมูลน้ํามันและก๊ําซแต่ละชนิดไม่ Real time เนื่องจํากต้องรอเอกสํารกํารตรวจวัดจํากกรมสรรพสํามิต
ข้อมูลท่ี สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม
ชื่อข้อมูล รอบระยะเวลําทไี่ ดร้ บั แหล่งที่มําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ีได้รับ
ฐํานะกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง
รํายละเอยี ดกํารจดั เกบ็ และชดเชยกองทนุ แตล่ ะชนดิ เช้ือเพลิงรํายเดือน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   269   270   271   272   273