Page 269 - NEIC_FINAL REPORT
P. 269

 2-120
9) สานักงานกองทุนน้ามันเช้ือเพลิง • หน้าที่และภารกิจ
วัตถุประสงค์ตํามกฎหมําย / ภํารกิจ
ตําม “พระรําชกฤษฎีกําจัดต้ังสถําบันบริหํารกองทุนพลังงําน (องค์กํารมหําชน) พศ. 2546” โดยมีวัตถุประสงค์
“จัดหําเงินมําให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงนําไปชดเชยรําคํา เพื่อรักษําระดับรําคําขํายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงภํายในประเทศ และ ดําเนินกํารใด ๆ ตํามนโยบํายรัฐบําลที่เกี่ยวข้องกับกํารบริหํารกองทุนพลังงําน”
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรบริหํารสภําพคล่องทํางกํารเงินให้กับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตํามนโยบํายรัฐบําลได้อย่ํางมี
ประสิทธิภําพ และมีธรรมําภิบําล
พันธกิจ
• บริหํารจัดกํารเงินกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงให้มีสภําพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ดํา เนนิ กํารรบั เงนิ และจํา่ ยเงนิ จํากกองทนุ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ อยํา่ งถกู ตอ้ ง รวดเรว็ พรอ้ มจดั ทํา รํายงํานกํารเงนิ ตํามมําตรฐําน
บัญชีที่รับรองทั่วไป
• ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ และตดิ ตํามควํามเคลอื่ นไหวดํา้ นรําคําพลงั งําน ตลําดเงนิ ตลําดทนุ และนโยบํายทเ่ี กยี่ วกบั รําคําพลงั งําน
ของรัฐบําล เพื่อประเมินสถํานกํารณ์ (Scenarios) ฐํานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
• สนับสนุนคณะกรรมกํารบริหํารนโยบํายพลังงําน โดยกํารจัดทํารํายงํานสถํานะกํารเงินของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• สกนช. เก็บข้อมูลรําคําน้ํามันแทน สนพ. เป็นงํานที่รับโอนมําจําก สนพ.
• ข้อมูลที่เก็บส่วนใหญ่เป็นเรื่องของรําคํา รําคํา crude และของแก๊สโซลีน, gasoil และ lpg และอัตรําแลกเปลี่ยน ส่วนข้อมูลที่ใช้มีปริมําณกํารใช้ ได้จํากกรมธุรกิจพลังงํานเป็นรํายเดือนเก็บในรูปแบบของ Excel คิดจะทําเป็น database แต่ยังไม่คุ้มท่ีจะทํา
• ปรมิ ําณทใี่ ชเ้ ปน็ ประมําณกําร เนอ่ื งจํากใชเ้ วลํานํานมํากกวํา่ จะไดต้ วั เลขจรงิ อตั รําของกองทนุ ไมค่ อ่ ยมกี ํารเปลยี่ นแปลง นํานๆ เปล่ียนที แต่ตัวเลขเงินในบัญชีเป็นตัวเลขจริง แต่ตัวเลข LPG ยังค้ํางอยู่เท่ําไหร่ ส่งเงินเข้ํากองทุน จ่ํายชดเชยเท่ําไหร่ transaction ต่ําง ๆ ที่เกิด รํายได้ค้ํางรับ และรํายจ่ํายค้ํางจ่ําย เป็นตัวเลขประมําณกํารทั้งสิ้น
• กฎหมํายใหม่ ห้ํามมีเงินกองทุนเกิน 40,000 ล้ํานบําท มีเขียนเป็นกฎหมําย แต่ยังไม่มีบทลงโทษหํากเงินเกิน ได้ตั้งคณะทํางํานขึ้นมํา ประกอบด้วย ผู้อํานวยกํารกองทุนเป็นประธําน สนพ. ธพ. กรมกํารค้ําภํายใน ร่วมกันกําหนดตัวเลข หํากเกิน 38,000 ล้ํานบําท จะ alert ขึ้นเป็นสีแดง จะมีกํารประมําณกํารฐํานะกองทุนทุกวัน ถ้ําตัวเลขอยู่ระหว่ําง 36,000 – 38,000 ล้ํานบําท จะ alert ข้ึนเป็นสีเหลือง จะประมําณกํารสัปดําห์ละ 2 คร้ัง ปิดยอดของสิ้นวันอําทิตย์กับส้ินวันพุธ ถ้ําต่ําว่ํา 36,000 ล้ํานบําท จะขึ้นเป็นสีเขียว จะทําประมําณกํารสัปดําห์ละ 1 คร้ังทุกวันจันทร์ จะมีกํารปิดบัญชี ตัวเลขต่ําง ๆ วันศุกร์ และวันจันทร์ก็จัดทําประมําณกําร เป็นข้ันตอนปกติ
• เงนิ ฝํากธนําคํารมตี วั เลขจรงิ อยแู่ ลว้ แตร่ ํายไดค้ ํา้ งรบั หรอื คํา้ งจํา่ ย เปน็ ตวั เลขประมําณกําร โดยที่ สน้ิ เดอื นผปู้ ระกอบกําร จะรํายงํานมําว่ํามีค่ําใช้จ่ํายค้ํางจ่ํายอยู่เท่ําไหร่ ทํางกองทุนก็จะประมําณกํารต่อไป เป็นประมําณกําร (approximate) ประมําณ กํารเป็นยอดปริมําณคูณด้วยอัตรํา แต่ตัวเลขอําจไม่เปลี่ยนแปลงมํากนัก
• มีตัวเลขปริมําณกํารใช้ที่ได้จําก ธพ. เบนซินทุกชนิด ข้อมูลจะช้ําไป 2 เดือน และ B10 จะได้ทุกสัปดําห์ E20 ผู้ค้ํารํายงําน ทุกวันให้ สนพ. แต่ไม่ได้เอําขึ้นหน้ําเว็บ ถ้ํากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง อยํากได้ข้อมูลต้องโทรประสํานขอ ในลักษณะนี้อยํากให้รวม ข้อมูลเป็นที่เดียวกันเลย และทุกคนสํามํารถเข้ําไปใช้ข้อมูลได้
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   267   268   269   270   271