Page 270 - NEIC_FINAL REPORT
P. 270

• ข้อมูลที่ส่งเสริม E10 - E20 ที่กระทรวงส่งเสริมให้เปลีย่ นจําก E10 มําเป็น E20 หมด ซ่ึงก็ไม่น่ําจะเป็นไปได้ ในส่วนนี้ ก็จะมีควํามคลําดเคลื่อนในกํารประมําณกํารอยู่ค่อนขํา้ งมําก กํารวํางแผนต่ําง ๆ ทเี่ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมผบู้ ริโภคจะเปลี่ยนไป อย่ํางไร เป็นเรื่องท่ียําก เหมือนใน B20 อยู่ ๆ กระทรวงก็ยกเลิก สนพ. กับ พพ. ทําตัวเลขจําก 7 ล้ํานลิตรต่อวัน เหลือ 5 ล้ําน ลติ รตอ่ วนั แลว้ จะใหก้ ลบั มําเปน็ แบบเดมิ ตอ้ งใชว้ ธิ อี ดุ หนนุ ใหช้ ว่ งรําคําแคบลงเพอื่ ใหค้ นมําใช้ B10 ซงึ่ ในลกั ษณะเชน่ นขี้ นึ้ อยกู่ บั นโยบํายที่จะส่งเสริมให้ใช้น้ํามันตัวไหน ต้องอุดหนุนอย่ํางไรเพื่อให้เป็นไปตํามนโยบําย
• เมื่อ ปตท. ไปรับน้ํามันจํากคลัง และแจ้งมําสรรพสํามิตบวกเก็บเข้ํากองทุน ส่งมําเร็วเท่ําไหร่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่ ทรําบ ซงึ่ กอ็ ยํากรเู้ ชน่ กนั สรรพําสํามติ จะมเี จํา้ หนํา้ ทตี่ รวจวํา่ ปรมิ ําณถกู ตอ้ งหรอื ไม่ อตั รําเงนิ กองทนุ น้ํามนั เปน็ เทํา่ ไหร่ ไดจ้ ํานวน เงินก็ส่งตัวเลขมําที่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง แต่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่สํามํารถตรวจสอบปริมําณได้เน่ืองจํากไม่ได้อยหู่ น้ํางําน แ ต อ่ ตั ร ํา ก อ ง ท นุ น ํา ้ ม นั เ ช อื ้ เ พ ล งิ ต อ้ ง ม ํา ต ร ว จ ส อ บ อ กี ค ร ง้ ั ว ํา่ ถ กู ต อ้ ง ห ร อื ไ ม ่ ซ ง่ ึ เ จ ํา้ ห น ํา้ ท เี ่ ค ย ต ร ว จ ส อ บ พ บ ว ํา่ ม ขี อ้ ผ ดิ พ ล ํา ด เ ม อื ่ ต ร ว จ ส อ บ เรียบร้อย กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จะทําเช็คจ่ํายโอนไปสรรพสํามิต สรรพสํามิตก็จะนําไปจ่ํายให้กับผู้ค้ํา แต่ ณ ปัจจุบันน้ี ไดต้ กลงกนั ใหมว่ ํา่ กองทนุ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ จะจํา่ ยตรงใหก้ บั ผคู้ ํา้ ม.7 ไมผ่ ํา่ นสรรพสํามติ ทํา ใหป้ จั จบุ นั สรรพสํามติ ไมไ่ ดต้ รวจสอบ ข้อมูลให้ ทําหน้ําท่ีเพียงส่งเอกสํารมําให้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เป็นต้ังๆ เอกสํารก็มําค้ํางที่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวนมําก เจํา้ หนํา้ ทตี่ อ้ งมําตรวจสอบเองหมด เอกสํารมําเปน็ กระดําษเนอื่ งจํากตอ้ งลงนําม เจํา้ หนํา้ ทใี่ ชว้ ธิ กี ํารคยี ล์ ง Excel เพอื่ ตรวจสอบ วันที่ ปริมําณ อัตรําคูณกันออกมําเป็นรํายวัน ซึ่งปริมําณงํานมีเยอะมําก จึงได้คิดที่จะทําโปรแกรมไปวํางที่ผู้ค้ํา ให้อ่ํานค่ํา มําท่ี กองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง ในลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ ให้สํามํารถ print out หรือจัดกํารต่ําง ๆ ได้ แทนที่กระดําษ ที่ไม่สํามํารถ นํา มําใชง้ ํานได้ ซงึ่ ณ วนั นก้ี ํารเกบ็ เอกสํารกเ็ ปน็ ในลกั ษณะกระดําษ และเรม่ิ มกี ําร scan และเกบ็ ขอ้ มลู ไวต้ งั้ แตป่ ที แี่ ลว้ ซง่ึ ถํา้ เปน็ อิเล็กทรอนิกส์จะทําให้รู้ช่วงเวลําทั้งขบวนกําร สํามํารถดูพฤติกรรม ดู database ทําเป็น big data ได้ ดู transaction ต่ําง ๆ ได้ ใช้เวลําพัฒนํา 12 เดือน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหญ่ ท่ีน่ําเก็บ และเป็นควํามลับ สํามํารถให้เข้ําดูได้เพียงบํางกลุ่มเท่ําน้ัน
• เอกสํารท้ังหมดนี้ท่ีเป็นกระดําษไม่สํามํารถทิ้งได้ณปัจจุบันปปช.ยังขอตรวจสอบย้อนหลังต้ังแต่ปี53ให้เหตุผลวํา่ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จ่ํายเงินโดยไม่มีเอกสํารกํารเบิกจ่ําย ตํามสํารบัญให้เก็บ 10-15 ปี แล้วค่อยทําลําย แต่ก็กังวลหํากเกิด เรื่องใดๆ ข้ึน จึงไม่ได้ทําลําย เมื่อปลํายปีที่ผ่ํานมํามี comment จํากคณะกรรมกํารตรวจสอบให้ทําลํายเอกสํารเดิมๆ ท่ีโอนมํา จํากกรมบัญชีกลําง แต่ยัง concern ว่ํา ถ้ําเอกสํารที่เกิดข้ึนตอนนี้ถูกทําลํายไปจะทําอย่ํางไร จึงได้เริ่ม scan เอกสํารและหําก ถึงเวลําจะทําลํายเอกสํารก็ไม่เป็นไรเนื่องจํากได้ scan เอกสํารไว้แล้ว
• เอกสํารที่ได้มําจํากพื้นที่สรรพสํามิตต่ําง ๆ ที่ส่งให้กองทุนส่งมําเป็นกระดําษ เคยขอเป็นไฟล์แต่พื้นที่ต่ําง ๆ ไม่สะดวก
• ทํางผคู้ ํา้ ม.7 (ยกเวน้ ปตท.) มรี ะบบอเิ ลค็ ทรอนกิ สใ์ นกํารยน่ื ภําษี สง่ เงนิ เขํา้ กองทนุ ได้ แตใ่ นสว่ นของกํารขอรบั เงนิ ชดเชย ยังทําไม่ได้
• สตง. จะตรวจสอบกํารปฏิบัติงํานตําม พ.ร.บ.วินัย และก็ให้กองทุนมีระบบตรวจสอบตําม พ.ร.บ.วินัย ด้วยเช่นกัน และ ต้องมีกํารสําแดงว่ําตรวจตรงไหน
• รําคําของประเทศเพอื่ นบํา้ น สนพ. ไดร้ ําคําจํากกํารเขํา้ เวบ็ ของผคู้ ํา้ นํา้ มนั ประเทศนนั้ ๆ แลว้ มําคยี ใ์ นตํารําง Excel ทกุ วนั รําคํา LPG ต้องขอจําก ปตท.
• ขอ้ มลู ดํา้ นนํา้ มนั เชอ้ื เพลงิ ในแตล่ ะกรม จะมขี อ้ มลู ของตวั เอง นํา่ จะมํารวมเปน็ ทเี่ ดยี วกนั เปน็ กองกลํางและทกุ คนสํามํารถ เขํา้ มําดไู ดท้ นั ที กองทนุ เสนออยํากใหม้ กี ํารทํา work shop วํา่ แตล่ ะหนว่ ยงํานมขี อ้ มลู อะไร เกบ็ ขอ้ มลู อะไรไวบ้ ํา้ ง เอํามํารวมกนั เอํามําวํางรวมกันไว้ก่อนในระหว่ํางท่ีกําลังทําเรื่องของ big data จะสํามํารถใช้ประโยชน์ได้มําก
• สนพ. ได้เร่ิมทํากํารดึงข้อมูล database มําใช้งํานบ้ํางแล้ว ก็จะมีเร่ืองของรําคําน้ํามันที่ถ้ําทําง สกนช.สนใจอยํากจะได้ ขอ้ มลู ในสว่ นน้ี กค็ ยุ กนั เรอ่ื งกํารเชอ่ื มโยงในสว่ นนก้ี อ่ นกไ็ ด้ สนพ.มรี ะบบสํามํารถใหบ้ รกิ ํารได้ แตท่ ําง สกนช. กต็ อ้ งเขยี นระบบรบั เพื่อมําเชื่อมกับ สนพ. เช่นกัน เหมือนกับต้องทํากัน คนละครึ่งเพ่ือมําชนกัน
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-121   268   269   270   271   272