Page 140 - NEIC_FINAL REPORT
P. 140

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
ร้ปท่ 1.4-2 – โครงสรางบุคลากำรศ้นย์ INET IDC3
 3) มาตรฐานสากำล
INET ใหค วามสาํา คญั กำบั กำารบรหิ ารจ้ดั กำารศน้ ยป์ ฏบิ ตั กำิ ารข้อ มล้ data center ในทกำุ ดา นรวมทงั ความมนั คงปลอดภยั ข้อง
รูปที่ 1.4-2 – โครงสร้างบุคลากรศูนย์ INET IDC3
สถานท่ ระบบปฏิบัติกำาร กำารเข้าถ่งศ้นย์ข้อม้ลและกำารเข้าถ่งข้อม้ล จ้่งไดออกำแบบกำารบริหารจ้ัดกำารระบบตามมาตรฐานสากำล
3) มาตรฐานสากล
ท่เป็นท่ยอมรับ และม่กำารประเมิน (evaluation and assessment) โดยหน่วยงานนอกำ (3rd party evaluators) ใหมันใจ้ได ว่าผู้่านเกำณฑ์และไดรับกำารรับรอง ตามมาตรฐานต่าง ๆ โดย INET IDC ไดรับรองมาตรฐานดังน่
INET ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล data center ในทุกด้านรวมทั้ง
Uptime Institute Tier III – INET IDC3 ผู้่านกำารรับรองกำารออกำแบบจ้ากำ Uptime Institute (http://www.upti- meinstitute.com) ใหม่ระบบควบคุมอุณหภ้มิ ระบบไฟฟ้า และ ระบบอืน ๆ ในร้ปแบบข้อง redundant components ซึ่่ง
ความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ ระบบปฏิบัติการ การเข้าถึงศูนย์ข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล จึงได้ออกแบบ
หมายถ่งว่าเมือม่จุ้ดใดในระบบข้ัดข้อง หรือปิดเพื่ือซึ่่อมบําารุงจ้ะม่ ระบบสําารองใหพื่รอมทําางานไดทันท่โดยไม่กำระทบกำับกำาร การบทรําาิหงาานรภาจยัดในกdาaรtaรcะeบntบerตเพื่าือมทม่จ้ะาลตดครวฐาามเนส่ยสงาข้กองลรทะบี่เบปท่จ้็นะทเกำิดี่ยหอยุดมทรําาังบานแหลรือะDมoีกwาntรimปeระเมิน (evaluation and
ISO/IEC 27001 : 2013 – INET ไดผู้่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่่งเป็นมาตรฐานดาน กำารบริหารจ้ัดกำารกำารด้แล
assessment) โดยหน่วยงานนอก (3rd party evaluators) ให้มั่นใจได้ว่าผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรอง
ความปลอดภัยข้องข้อม้ลข้องระบบ Cloud และ Data Center Security Management (http://www.iso.org)
ISO/IEC 20000-1 : 2011 – INET ผู้่านกำารรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ซึ่่งเป็นมาตรฐานดานกำารจ้ัดกำารด้แล
ตามมาตรฐานต่าง ๆ โดย INET IDC ได้รับรองมาตรฐานดังน้ี
ศ้นย์ข้อม้ล data center
4) กำารพื่ัฒนาดานเทคโนโลย่สารสนเทศ
Uptime Institute Tier III – INET IDC3 ผ่านการรับรองการออกแบบจาก Uptime Institute นอกำจ้ากำกำารดําาเนินธุรกำิจ้ดานกำารใหบริกำาร Cloud, Co-Location และ Internet แลว INET ยังม่กำารใหบริกำาร
(http://www.uptimeinstitute.com) ให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบไฟฟ้า และ ระบบอื่น ๆ ในรูปแบบ
outsourcing service ทังดาน software development, infrastructure, innovation, DevOps และ Digital Marketing ท่ม่บุคลากำรใหคําาปร่กำษาและพื่ัฒนาระบบ ในแบบทัง on-site และ off-site
ของ redundant components ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อมีจุดใดในระบบขัดข้อง หรือปิดเพื่อซ่อมบํารุงจะมี
ม่กำารตัง INET Platform Service ใหแกำ่ล้กำคาภาครัฐ สาธารณสุข้ กำารศ่กำษา และอืน ๆ โดยจ้ัดตังเป็นบริษัทล้กำท่ม่กำาร ระบบพื่สัฒํารนอารงะใบหบ้พแรล้อะบมุคทลําากำงราทน่ใหไดบร้ทิกำันารทอียโด่างยตไ่อมเน่กือรงดะวทยบเทกคโับนกโลายร่บทนําpงlาatนfoภrmายทใ่ทนันสdมaัยtaเชุ่นcenter เพื่อท่ีจะลดความเสี่ยง
PETDY Platform - อุปกำรณ์ IoT เพื่ือใชุติดตามสัตว์เล่ยงผู้่าน GPS และ application บนมือถือ
ของระบบท่ีจะเกิดหยุดทํางาน หรือ Downtime
Agrinno Tech & Services Ltd. - เป็น platform ดานกำารเกำษตรชุ่วยในกำารประมาณกำารแปลงปล้กำ อายุ และ นับจ้ําานวน เพื่ือเพื่ิมปริมาณผู้ลผู้ลิต เพื่ิมคุณภาพื่ผู้ลผู้ลิต และสามารถบริหารตนทุนใหเหมาะสม
ISO/IEC 27001 : 2013 – INET ได้ผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของระบบ Cloud และ Data Center Security
 1-114
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
Management (http://www.iso.org)

   138   139   140   141   142