Page 116 - NEIC_FINAL REPORT
P. 116

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม.
สําาหรับระบบรถไฟฟ้าข้นส่งมวลชุน ในเข้ต กำทม. ปัจ้จุ้บันน่เปิดใหบริกำารแลว 4 เสนทางคือ กำ. รถไฟฟ้าสายส่เข้่ยว ระยะทาง 49.3 กำม.
ข้. รถไฟฟ้าสายส่นําาเงิน (เฉลิมรัชุมงคล) ระยะทาง 21 กำม.
ค. รถไฟฟ้าสายส่ม่วง (ฉลองรัชุธรรม) ระยะทาง 23 กำม.
ง. รถไฟฟ้า Airport Real Link ระยะทาง 28.5 กำม. รวมระยะทาง 121.8 กำม.
ซึ่่งทาง กำทม. ไดเปิดเสนทางเดินรถสายส่เข้่ยวส่วนต่อข้ยายในเดือนธันวาคม 2562 โดยเพื่ิมสถาน่ใหบริกำารอ่กำ 5 สถาน่ คือ หาแยกำลาดพื่ราว พื่หลโยธิน 24 รัชุโยธิน เสนานิคม และมหาวิทยาลัยเกำษตรศาสตร์ ซึ่่งจ้ะทําาใหโครงข้่ายม่ระยะทางเพื่ิมข้่นจ้ากำ 121.80 กำม. เป็น 140.8 กำม. ในปี 2563 น่
สาํา หรบั โครงกำารระบบรถไฟฟา้ ข้นสง่ มวลชุนทกำ่ าํา ลงั ดาํา เนนิ กำารอยใ่้ นปจ้ั จ้บุ นั มอ่ ย่้ 10 เสน ทาง ระยะทางรวม 224.66 กำม. แตพื่่ บวา่ โครงกำารเหล่าน่ม่ความล่าชุา (ตาราง 1.3-8) อาทิเชุ่น
- โครงกำารสายส่แดงเข้ม กำําาหนดแลวเสร็จ้ในปี 2557 จ้ะเลือนไปเปิดใชุประมาณปี 2563
- โครงกำารสายส่แดงอ่อน กำําาหนดแลวเสร็จ้ปี 2559 คาดว่าจ้ะเลือนไปเปิดใชุปี 2563
- โครงกำารสายส่ชุมพื่้ ม่กำําาหนดจ้ะเปิดใชุปี 2562 คาดว่าจ้ะเลือนไปเปิดใชุปี 2564
เป็นตน
ตาราง 1.3-8 แผู้นกำารพื่ัฒนาระบบรถไฟฟ้าภายใตแผู้น M – Map และสถานะโครงกำารในปัจ้จุ้บัน
แผู้นงาน/โครงกำารท่สําาคัญ หน่วยงาน มติ ครม. วงเงินลงทุน ระยะเวลา รับผู้ิดชุอบ (ลานบาท) ดาํา เนนิ งาน
โครงกำารท่กำําาหนดเปิดใหบริกำาร ในปี 2557
สถานะปัจ้จุ้บัน
ผู้ลกำาร ประเมนิ
  1. สายส่แดงเข้ม ชุ่วงบางซึ่ือ–รังสิต ระยะทาง 26.3 กำม.
 รฟท.
 16 ต.ค. 50
 87,530.42
 เริม กำ่อสราง ปี 56
 คาดว่าจ้ะเปิดให บริกำารปี 63
 ล่าชุา
 2. สายส่แดงอ่อน ชุ่วงบางซึ่ือ– ตลิงชุัน ระยะทาง 15.26
 รฟท.
  6 ต.ค. 50
 9,087.39
  เริม กำ่อสราง ปี 56
 งานโยธาแลวเสร็จ้ อย้่ระหว่างติดตัง งานระบบไฟฟ้า และเครืองกำล คาด ว่าจ้ะเปิดใหบริกำาร ปี 63
  ล่าชุา
 1-90
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   114   115   116   117   118