Page 114 - NEIC_FINAL REPORT
P. 114

  1-88
(2) โครงการที่อยู่ในระหว่างเตรียมการ
โครงกำารในกำลุ่มน่ม่อย่้ 3 โครงกำารคือ โครงกำารแรกำเป็นโครงกำารระยะท่ 2 ข้องเสนทางกำรุงเทพื่ฯ – นครราชุส่มา ทข้่ ยายตวั ตอ่ เนอื งไปยงั หนองคาย โดยมร่ ะยะทางจ้ากำนครราชุสม่ า – หนองคาย เทา่ กำบั 355 กำม. ซึ่ง่ โครงกำารนอ่ ยใ่้ นระหวา่ งกำาร ออกำแบบ และยงั ไมม่ ว่ นั กำาํา หนดแลว เสรจ้็ สว่ นโครงกำารทส่ อง เปน็ เสน ทางสายเหนอื กำรงุ เทพื่ฯ – พื่ษิ ณโุ ลกำ – เชุย่ งใหม่ ระยะทางรวม 668 กำม. ซึ่่งเป็นโครงกำารภายใตความร่วมมือ ไทย – ญ่ปุ่น และอย้่ในระหว่างกำารศ่กำษาความเหมาะสมข้องโครงกำาร และ โครงกำารท่สาม คือ สายใต กำรุงเทพื่ฯ – หัวหิน ระยะทาง 211 กำม. ซึ่่งยังอย่้ระหว่างทบทวนรายงานกำารศ่กำษาความเหมาะสม ข้องโครงกำารอย่้ ซึ่ง่ โครงกำารสายใตน ใ่ นระยะยาวมค่ วามเปน็ ไปไดท จ้่ ะข้ยายเสน ทางไปจ้นถง่ ชุายแดนมาเลเซึ่ย่ แตโ่ ครงกำารสว่ นน่ ยังไม่อย้่ในแผู้นงานในปัจ้จุ้บัน
สําาหรับกำารใชุพื่ลังงานข้องรถไฟความเร็วส้งนัน คณะทําางานกำารพื่ยากำรณ์ความตองกำารไฟฟ้าไดประเมินไวว่า เมือโครงกำารแลวเสร็จ้ และเปิดดําาเนินกำารจ้ะม่ความตองกำารพื่ลังงานไฟฟ้าส้งสุดทังโครงกำารเท่ากำับ 200 MW และม่ความ ตองกำารใชุพื่ลังงานไฟฟ้า 1,324 ลานหน่วยต่อปี ซึ่่งเมือคิดตามค่าความรอนแลวพื่บว่า จ้ะเท่ากำับลดกำารใชุนําามันด่เซึ่ลไปไดปีละ 133 ลานลิตร (ไม่รวมพื่ลังงานท่เพื่ิมข้่นจ้ากำกำารผู้ลิตไฟฟ้าท่เพื่ิมข้่น)
2) ลักษณะการเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล
กำารเดินทางในเข้ต กำทม. และปริมณฑลในปี 2560 เท่ากำับ 32.65 ลานคน-เท่ยวต่อวันตามกำารประเมิน ข้อง สนข้. ซึ่่งรอยละ 69 เป็นกำารเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและจ้ักำรยานยนต์ และรอยละ 31 เป็นกำารเดินทางโดย รถโดยสารสาธารณะ ซึ่ง่ จ้ากำรปู ท่ี 1.3-26 พื่บวา่ กำารเดนิ ทางโดยรถโดยสารสาธารณะประกำอบดว ย รถโดยสารประจ้าํา ทางรอ ยละ 15และเปน็ ระบบรถไฟฟา้ (BTSMRTและAirportlink)รอ ยละ4และทเ่หลอื เปน็ ระบบอนื ๆเชุน่ แทกำ็ ซึ่่เรอื และรถตโ้ดยสาร
จ้ากำตาราง 1.3-1 จ้ะเห็นไดว่าประชุากำรในเข้ตกำรุงเทพื่ฯ ม่กำารเดินทางโดยรถสาธารณะ 2.265 ลานคน-เท่ยวต่อวัน ในปี 2561 ซึ่ง่ ไมไ่ ดม กำ่ ารเปลย่ นแปลงไปมากำนกำั จ้ากำปี 2555 โดยมอ่ ตั รากำารข้ยายตวั เฉลย่ ตาํา มากำ คอื เพื่ย่ ง 0.15% ตอ่ ปี โดยเปน็ กำาร ลดลงข้องผู้้โดยสารข้องรถ ข้สมกำ. ท่ลดลงปีละประมาณ 4% ส่วนผู้้โดยสารรถไฟฟ้าทังระบบม่กำารข้นส่งเท่ากำับ 1.08 ลานคน- เท่ยวต่อปี คิดเป็นรอยละ 47.8 ข้องกำารข้นส่งผู้้โดยสารทังหมดและม่อัตรากำารข้ยายตัวค่อนข้างส้งคือ ประมาณปีละ 4.95%
ร้ปท่ 1.3-26 สัดส่วนและร้ปแบบกำารเดินทางในเข้ตกำรุงเทพื่ฯ และปริมณฑล ในปี 2560
ท่มา: สําานักำงานนโยบายและแผู้นกำารข้นส่งและจ้ราจ้ร
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   112   113   114   115   116