Page 9 - NEIC_FINAL REPORT
P. 9

รูปท่่ 2.1-20 รูปท่่ 2.1-21 รูปท่่ 2.1-22 รูปท่่ 2.1-23 รูปท่่ 2.1-24 รูปท่่ 2.1-25
รูปท่่ 2.2-1 รูปท่่ 2.2-2 รูปท่่ 2.2-3 รูปท่่ 2.2-4 รูปท่่ 2.2-5 รูปท่่ 2.2-6 รูปท่่ 2.2-7 รูปท่่ 2.2-8 รูปท่่ 2.2-9 รูปท่่ 2.2-10 รูปท่่ 2.2-11 รูปท่่ 2.2-12 รูปท่่ 2.2-13 รูปท่่ 2.3-1 รูปท่่ 2.3-2 รูปท่่ 2.3-3 รูปท่่ 3.3-1 รูปท่่ 4.1-1 รูปท่่ 4.1-2 รูปท่่ 4.1-3 รูปท่่ 4.1-4
รูปท่่ 4.2-1 รูปท่่ 4.2-2 รูปท่่ 4.3-1 รูปท่่ 4.3-2 รูปท่่ 4.3-3 รูปท่่ 4.3-4 รูปท่่ 4.3-5 รูปท่่ 4.3-6 รูปท่่ 4.3-7 รูปท่่ 4.3-8 รูปท่่ 4.3-9 รูปท่่ 4.3-10 รูปท่่ 4.3-11 รูปท่่ 4.3-12 รูปท่่ 4.3-13 รูปท่่ 4.3-14 รูปท่่ 4.3-15
กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้า - การจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง จัดเก็บ 2-31 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้า - การพิจารณาร้องเรียน 2-32 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้า - การจัดทําานโยบาย 2-32 รูปแบบโครงสร้างองค์กร ศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. 2-36 โครงสร้างองค์กรของ Energy Information Agency (EIA) 2-45 โครงสร้างองค์กร และ จําานวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานของสถุาบันสารสนเทศทรัพยากรนําา
(องค์การมหาชน) 2-48 แสดงกระบวนการ BENCHMARKING ของ SINGAPORE PRISON SERVICE 2-268 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบถุ่านหิน ท่่คาดว่าจะม่ในอนาคต 2-279 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ นําามันดิบ ท่่คาดว่าจะม่ในอนาคต 2-285 ขบวนการกลั่นนําามันดิบ 2-286 รายละเอ่ยดขบวนการกลั่น 2-287 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ก๊าซึ่ธรรมชาติ ท่่คาดว่าจะม่ในอนาคต 2-293 NATURAL GAS PROCESSING 2-295 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ผลิตภัณฑ์์ปิโตรเล่ยม ท่่คาดว่าจะม่ในอนาคต 2-300 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ไฟฟ้า ท่่คาดว่าจะม่ในอนาคต 2-306 โรงไฟฟ้าประเภท THERMAL หรือ GAS TURBINE COMBINE CYCLE 2-307 โรงไฟฟ้าพลังนําา 2-307 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รูปแบบต่าง ๆ 2-308 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ พลังงานทดแทน ท่่คาดว่าจะม่ในอนาคต 2-314 โครงสร้างระบบสารสนเทศส่วนโครงสร้างข้อมูลในปัจจุบัน 2-316 สถุาปัตยกรรมระบบสารสนเทศเป้าหมาย 2-317 แสดงโครงสร้างของระบบสารสนเทศของ สนพ. ในปัจจุบัน 2-318 Business Model Canvas (BMC) 3-25 เฟสของวิธ่พัฒนาสถุาปัตยกรรมของ TOGAF 4-2 โครงสร้างองค์กรของสําานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 4-4 สถุาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร 4-5 โครงสร้างองค์กรของสําานักงานนโยบายและแผนพลังงานท่่ได้รับผลกระทบกับการดําาเนินการตาม สถุาปัตยกรรมองค์กร (Core Unit ระบุด้วยวงกลมสองวง Soft Unit ระบุด้วยเส้นประ Extended
Unit อยู่ภายนอกเส้นประ) 4-7 เฟสของวิธ่พัฒนาสถุาปัตยกรรมของ TOGAF ท่่ครอบคลุมในหัวข้อน่ 4-12 สถุาปัตยกรรมองค์กรของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ จากปัจจุบัน ถุึง อนาคต 4-16 กระบวนการทําางานท่่คาดว่าจะเกิดข้นในอนาคต 4-18 สถุาปัตยกรรมธุรกิจซึ่ึ่งแสดงส่วนท่่ต้องม่การดําาเนินการเพิมเติม 4-19 การบริหารจัดการข้อมูลท่่เป็นแนวปฏิิบัติท่่ด่ 4-20 ผังโครงสร้างองค์กร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 4-24 ความสําาคัญของการกําาหนดผังการไหลข้อมูลสําาหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 4-26 ภาพรวมของยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560 - 2564 4-27 องค์ประกอบของธรรมาภิบาลข้อมูล 4-28 แนวปฏิิบัติท่่ด่ท่่สุด (Best Practice) ของการทําา Data Management สําาหรับการไหลของข้อมูล 4-31 ภาพรวมของกระบวนการไหลของข้อมูลและธรรมาภิบาลข้อมูล 4-34 ผังการไหลของกระบวนการทําางานด้านโครงสร้างของระบบปัจจุบันของ สนพ. 4-35 ภาพรวมผังการไหลของกระบวนการทําางานด้านโครงสร้างระยะท่่ 1 4-38 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ระยะท่่ 1 4-39 รูปแบบของ Role-Based Access Control 4-42 ผังการไหลของกระบวนการทําางานด้านโครงสร้างระยะท่่ 2 ทางเลือกท่่ 1 4-43 ผังการไหลของกระบวนการทําางานด้านโครงสร้างระยะท่่ 2 ทางเลือกท่่ 2 4-44

   7   8   9   10   11