Page 689 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 689

 • ระยะที่2(ทางเลือกที่1)ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกที่ส่งข้อมูลยังไม่สามารถ ให้การบริการเข้าถึงข้อมูลผ่าน APIs ได้ การออกแบบนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ภายในจากระยะที่ 1 ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น สามารถนําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น โดยเริ่มมีกระบวนการการจัดทําวงจรชีวิตข้อมูล (Data Lifecycle) เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ การกําหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลตามข้อกํากับในธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ (Authorization) ท่ีได้รับโดยออกแบบภาพรวมระดับ Logical Model
• ระยะที่2(ทางเลือกที่2)ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกมีการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ผ่าน APIs การไหลของข้อมูลจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการภายในให้เป็นแบบ อัตโนมัติ (Automation) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) และประหยัดเวลาการทํางานของผู้รับผิดชอบ มีการพัฒนา Meta data การจัดทํา Business Glossary และ Data Catalog เพื่อให้ระบุแหล่งท่ีมาข้อมูลและ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการทํางาน กําหนดสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลตามข้อ กํากับในธรรมาภิบาลข้อมูล และควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ตามสิทธิ์ (Authorization) ที่ได้รับ โดยออกแบบภาพรวมระดับ Logical Model
• ระยะท่ี3เพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในจากระยะท่ี2ให้เป็นแบบอัตโนมัติมากย่ิงข้ึน มีการนําข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าระบบเพ่ิมเติม เช่น การนําข้อมูลแบบ Near Real-time เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึกที่มากยิ่งขึ้น มีการสร้างและกําหนดกระบวนการการจัดการ Data Lifecycle เพิ่มเติมจากระยะที่ 2 ให้สมบูรณ์ แล้วปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้าน Logical ของศูนย์ฯ ให้อยู่ในรูปแบบ Big Data Platform โดยสมบูรณ์
3. การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร (Data Layer)
1)
2)
การจัดเก็บข้อมูลในอนาคต ในปัจจุบัน สนพ. รวบรวมข้อมูลสถิติด้านพลังงานจากหน่วยงาน ที่มีการขอความร่วมมือ โดยการรับส่งข้อมูลจะผ่านช่องทางการติดต่อและรูปแบบในการจัดส่ง ที่มีความแตกต่างกัน และทาง สนพ. ดําเนินการดัดแปลงข้อมูลและเผยแพร่ในรูปแบบ รายงานสถิติ ในอนาคตศูนย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลพลังงานชาติและเชื่อมต่อ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน ในการรับ-ส่งข้อมูลและ ให้บริการข้อมูลโดยผ่าน APIs ที่ทางศูนย์ฯ จะจัดทําข้ึน
การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กร สถาปัตยกรรมข้อมูลองค์กรเป็นกรอบการจัดทํา แผนปฏิบัติการเพื่อให้การดําเนินงานของศูนย์ฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา
3/9/63 - 8


   687   688   689   690   691