Page 686 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 686

 วาระท่ี 1 – เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมคณะทํางานศึกษาฯ คณะทํางานโครงการทั้งสองโครงการ และที่ปรึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานทั้งสองโครงการ และรับฟังความคิดเห็น และ/ หรือข้อเสนอแนะจากคณะทํางานศึกษาฯ และผู้เชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 – เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งท่ี 1/2563 (คร้ังที่ 3)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนร่างรายงานการประชุมคณะทํางานศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 3) ให้คณะทํางานฯ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่ามีคณะทํางานฯ ขอแก้ไขและเพ่ิมเติมร่างรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา
วาระที่ 3.1 รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
- ที่ปรึกษานําเสนอผลการศึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ตามรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีเน้ือหาดังต่อไปน้ี
- ผลการดําเนินงาน
1. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร
1) การพัฒนาศูนย์ฯเป็นกลยุทธ์หลักของการขับเคลื่อนนโยบายแบบมุ่งเป้าและพัฒนาแผน พลังงานเชิงพื้นที่ ผ่านการบูรณาการข้อมูลกับทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) แผนปฏิบัติการ(ActionPlan)ที่ทางที่ปรึกษานําเสนอให้ความสําคัญทั้งด้านการขับเคลื่อน และการสนับสนุนให้ศูนย์ฯ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่มั่นคงท่ี จะผลักดันให้สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้
           3/9/63 - 5

   684   685   686   687   688